niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Pedagogika ogólna

Kod przedmiotu

FA-1-2,11n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 15.0 3.0
Suma 30.0 15.0 3.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Bożena Alejziak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza społeczna

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycie podstawowej wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji , wychowania, nauczania i uczenia się w działaniach edukacyjno – wychowawczych nauczyciela języka angielskiego

Prowadzący zajęcia

dr Bożena Alejziak

Egzaminator/ Zaliczający

dr Bożena Alejziak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
45.0
ECTS:
1.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
45.0
ECTS:
1.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
45
ECTS:
1.5
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
90.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się

KNO_01

egzamin pisemny (W), kolokwium

Umiejętności

U1

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z nauczycielską działalnością zawodową

K_U02

H1P_U02

odpowiedź, (W), referat, (W), prezentacja (W), ocena terminowości realizacji zadań (K), dyskusja, prezentacja multimedialna

Kompetencje społeczne

K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

obserwacja jakości wykonania zadania (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), frekwencja na zajęciach

Formy i metody kształcenia

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji multimedialnych itd.

Treści programowe


Wykłady

1.Pedagogika jako nauka teoretyczna i empiryczna. Język naukowy pedagogiki, jej struktura i nauki z nią współpracujące.

2.Pojęcie wychowania i jego cechy. Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie.

3.Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja. Cechy wychowania. Cele wychowania.

4.Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych (koncepcja behawiorystyczna, humanistyczna, psychospołeczna).

5.Metody wychowania (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, nagradzania i karania, metody oddziaływań grupowych).

6.Techniki oddziaływań wychowawczych. Techniki wymiany opinii. Techniki oparte na dramatyzacji. Techniki wzmacniania pozytywnego i negatywnego. Techniki oddziaływań niewerbalnych. Techniki organizowania czasu wolnego.

7.Środowisko jako obszar oddziaływań wychowawczych.Klasyfikacje i rodzaje środowisk wychowawczych.

8.Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze. Funkcje rodziny, styl wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie i ich wpływ na jednostkę.

9.Szkoła jako intencjonalne środowisko wychowawcze. Klasa szkolna jako środowisko wychowawcze. Oblicza współczesnej szkoły: przeciwdziałanie zagrożeniom.

10.Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze i jej oddziaływanie na jednostkę.

ćwiczenia

1.Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. Metody jakościowe. Metody ilościowe.

2.Nauczanie i wychowanie w wybraanych współczesnych koncepcjach pedagogicznych (pragmatyzmu, M.Montessorii, J.Korczaka, P.Petersona, C.Freinta)

3.Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży. Demokratyczny styl kierowania wychowawczego. Praca nad sobą wychowawców i nauczycieli.

4.Wartości źródłem wychowania. Dziedziny wychowania (wychowanie moralne, estetyczne, seksualne, patriotyczne i in. ).

5.Techniki oddziaływań wychowawczych. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poszczególnych technik wychowawczych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1 Egzamin pisemny  i Kolokwium

U1 Referat, prezentacja, dyskusja, studium przypadku

K1 Praca w grupie


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w projektach, referatach, dyskusjach,poprawne napisanie kolokwium zaliczeniowegoWykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1M. Łobocki, Teoria wychowania, Wydanie VII, Impuls Kraków 2010.
2Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, T.1. PWN Warszawa 2004.
3K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, T.I; Czynności nauczyciela, Warszawa PWN 2000
4K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania, T.II; Szkoła, Warszawa 1992 i nast.
5W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, T.I; Czynności nauczyciela, Warszawa 1992 i nast.
2K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania, T.II; Szkoła, Warszawa 1992 i nast.
3Z. Włodarski, Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992
4R. Fisher, Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy