piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna

Kod przedmiotu

FA-1-2,10n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 15.0 3.0
Suma 30.0 15.0 3.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Anna Baranowska-Wolnicka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość ogólnych zasad funkcjonowania człowieka

Założenia i cele przedmiotu

Celem treści wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki. Studenci poznają problematykę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, osobowości, różnic indywidualnych, społeczną związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce. Ideą przedmiotu jest ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Program nauczania psychologii ma na celu dostarczenie studentom takich informacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej działać, rozumieć siebie i innych, lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Po zakończeniu zajęć student powinien: poznać problematykę psychologii ogólnej, klinicznej, pojęcia normy i zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne oraz modele zaburzeń psychicznych, a także problemy związane z nauczaniem i wychowaniem młodego człowieka w aspekcie najczęściej występujących zaburzeń. Poruszona zostanie problematyka dotycząca zapobiegania problemom związanym ze zdrowiem psychicznym 

Prowadzący zajęcia

dr Anna Baranowska-Wolnicka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Anna Baranowska-Wolnicka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
50.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2.5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2.5 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
25.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

test standaryzowany, (W)

W2

ma podstawową wiedzę na temat diagnozowania potrzeb odbiorców usług świadczonych zgodnie ze specjalnością studiów. Ma wiedzę z zakresu oceny jakości świadczonych usług

K_W09

H1P_W08

W3

ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności zawodowej filologa angielskiego

K_W10

H1P_W09

Umiejętności

U1

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej odnoszącej się do specjalności studiów

K_U02

H1P_U02

dyskusja

U2

w typowych sytuacjach zawodowych potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa

K_U03

H1P_U03

U3

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową

K_U04

H1P_U04

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

dyskusja

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, konwersatorium, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

Wykład:

 1. Przedmiot psychologii – psychologia jako nauka o człowieku. Psychologiczne koncepcje człowieka: podejście psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze i humanistyczne.
 2. Spostrzeganie. Elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór. Absolutne i różnicowe progi percepcji bodźca. Złudzenia percepcji i stałość spostrzegania.
 3. Uwaga i świadomość. Uwaga jako mechanizm selekcji bodźców i kontroli czynności. Zaburzenia uwagi i ich konsekwencje. Zintegrowany model uwagi.
 4. Uczenie się. Uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania. Warunkowanie klasyczne instrumentalne. Uczenie a nabywanie wiedzy. Podstawowe teorie uczenia się.
 5. Emocje i stres. Klasyfikacja emocji. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty emocji. Klasyczne teorie emocji. Stres psychologiczny: przyczyny, dynamika, następstwa. Zmagania się ze stresem.
 6. Motywacja. Funkcje procesu motywacyjnego. Potrzeby człowieka. Klasyfikacja potrzeb.
 7. Myślenie. Ogólna charakterystyka procesu myślenia. Rodzaje i funkcje myślenia. Rozwiązywanie problemów.
 8. Pamięć. Rodzaje pamięci. Metody badania pamięci. Przyczyny zapominania. Techniki mnemoniczne i wspomaganie pamięci
 9. Język i komunikowanie się. Proces nabywania języka. Teorie wyjaśniające nabywanie języka. Proces planowania, wytwarzania i  przekazywania komunikatu językowego. Komunikacja niewerbalna.
 10. Różnice indywidualne, temperament i osobowość.
 11. Inteligencja i style poznawcze. Iloraz inteligencji i sposoby jego wyznaczania. Koncepcje czynnikowe, poznawcze. Pojęcie stylu poznawczego. Podstawowe koncepcje stylów poznawczych.
 12. Etyczne aspekty psychologii.
 13. Zaburzenia psychiczne. Podstawowe formy zaburzeń psychicznych. Zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe. Podstawowe metody terapii.
ćwiczenia

Treść programowa ćwiczeń:

Odwołanie do tematyki wykładów  i poszerzenie jej o dyskusje, wykorzystanie psychologicznej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz omawianie studium przypadków, a także prezentacja technik i metod diagnostycznych, testów psychologicznych oraz podstawowych paradygmatów w psychoterapii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach.

Egzamin:

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb

Egzamin ma formę pisemną.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach.

Egzamin:

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb

Egzamin ma formę pisemną.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1. Mitzel G. Wprowadzenie do psychologii. GWP, 1999. 2. Zimbardo Ph. Psychologia i życie. PWN, 2012.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1. Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańsk 2004. 2. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005, Tom 1, 2. 3. Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2002. 4. Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa 2000. 5. Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----