piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Public speaking

Kod przedmiotu

FA-1-2,8b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Krzysztof Trochimiuk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Zaliczony blok przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w poprzednim semestrze.

Założenia i cele przedmiotu

Rozwój umiejętności przygotowania i wygłaszania prezentacji w języku angielskim w różnych kontekstach (np. biznesowym, naukowym) i na różne tematy (związane z edukacją, biznesem, społeczeństwem, technologią, itp.) Podniesienie świadomości studentów związanej z różnymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez użycie prezentacji. Podniesienie kompetencji językowej studentów i ich umiejętności autoprezentacji

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
32.0
ECTS:
1.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
18.0
ECTS:
0.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 8 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student/-ka posiada elementarną wiedzę dotyczącą przemówień publicznych oraz roli i użycia prezentacji

K_W01

H1P_W01

prezentacja (W)

Umiejętności

U1

Student/-ka potrafi w zaawansowany lingwistycznie sposób komunikować się w języku angielskim w wygłaszając prezentację

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Student/-ka potrafi wybrać i wykorzystać różnorodne materiały źródłowe przygotowując prezentacją ustną

K_U05, K_U11

H1P_U05, H1P_U11

U3

Student/-ka potrafi w logiczny sposób przedstawić opinie i argumenty w prezentacji uzasadniając swój tok argumentacji powołując się na istniejące źródła, przykłady oraz opinie innych

K_U09, K_U12

H1P_U09, H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U4

Student/-ka potrafi posługując się zaawansowanym językiem angielskim przygotować prezentacją ustną na wybrany temat używając odpowiedniej i szczegółowej terminologii

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Student/-ka potrafi wejść w interakcję i dostosować sposób przygotowania własnej prezentacji do grupy odbiorców swojej prezentacji, a następnie odpowiedzieć na pytania od słuchaczy dotyczące swojej prezentacji.

K_K02, K_K03

H1P_K02, H1P_K03

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Na zajęcia składają się ćwiczenia kształcące różne umiejętności niezbędne w rozwoju warsztatu przygotowania prezentacji; zajęcia prowadzone są z użyciem wielu materiałów przygotowanych przez prowadzącego, materiałów audio-wizualnych zaczerpniętych z mediów anglojęzycznych, autentycznych tekstów.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1.  Wzorce public speaking

2.  Pomoce audio-wizualne

3.  Komunikacja niewerbalna

4.  Wprowadzenie do warsztatu tworzenia prezentacji. Elementy i język prezentacji.

5.  Mistrzowie prezentacji - próba analizy warsztatu wybranych mówców ze świata biznesu, mediów, polityki i kultury. Interaktywne warsztaty tworzenia prezentacji na wybrane tematy związane z edukacją, biznesem. społeczeństwem, technologią, itp.

6.  Interaktywne warsztaty tworzenia prezentacji na wybrane tematy związane z  edukacją, biznesem. społeczeństwem, technologią, itp.

7. Prezentacje indywidualne studentów.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia


W1

Na ocenę 3 - Student/-ka demonstruje w swojej prezentacji ustnej, że  posiada  minimalnie uporządkowaną elementarną wiedzę dotyczącą przemówień publicznych oraz roli i użycia prezentacji

Na ocenę 4 - Student/-ka demonstruje w swojej prezentacji ustnej, że  posiada  dobrze uporządkowaną elementarną wiedzę dotyczącą przemówień publicznych oraz roli i użycia prezentacji

Na ocenę 5 - Student/-ka demonstruje w swojej prezentacji ustnej, że  posiada  bardzo dobrze uporządkowaną elementarną wiedzę dotyczącą przemówień publicznych oraz roli i użycia prezentacji


U1

Na ocenę 3 -  student/-ka potrafi w zaawansowany lingwistycznie sposób komunikować się  wygłaszając prezentację i używając języka angielskiego  w mowie z zastosowaniem w około połowie swojej wypowiedzi różnorodnego słownictwa i struktur językowych (chociaż mogą się zdarzać pewne uproszczenia, uogólnienia i powtórzenia językowe w toku wypowiedzi

Na ocenę 4 - student /-ka potrafi w zaawansowany lingwistycznie sposób komunikować się, wygłaszając prezentację i używając języka angielskiego  w mowie z zastosowaniem w większości swojej wypowiedzi różnorodnego słownictwa i struktur językowych, student/-ka nie popełnia zbyt wielu błędów językowych lub są one minimalne, a student w większości przypadków skutecznie używa technik autokorekty

Na ocenę 5 - student/-ka potrafi w zaawansowany lingwistycznie sposób komunikować się wygłaszając prezentację i używając języka angielskiego  w mowie z zastosowaniem różnorodnego słownictwa i struktur językowych, student nie popełnia błędów językowych lub są one jedynie minimalne, a student/-ka skutecznie używa technik autokorekty

U2

Na ocenę 3 - student/-ka potrafi wybrać i wykorzystać materiały źródłowe przygotowując prezentację, ale czyni to w ograniczonym stopniu

Na ocenę 4 - student/-ka potrafi odpowiednio wybrać i wykorzystać wiele różnorodnych materiałów źródłowych przygotowując prezentację

student/-ka potrafi bardzo dobrze wybrać i wykorzystać wiele różnorodnych materiałów źródłowych przygotowując prezentację ustną

U3

Na ocenę 3 - Student/-ka zachowuje elementarne zasady wygłaszając prezentację i uzasadniając swój tok argumentacji powołując się na istniejące źródła, przykłady oraz opinie innych. Jednakże sposób argumentacji  studenta może być stosunkowo ograniczony i mogą pojawiać się w jego/jej wypowiedzi błędy logiczne i argumentacyjne.

Na ocenę 4 - Student/-ka potrafi w logiczny sposób przedstawić opinie i argumenty w prezentacji  uzasadniając swój tok argumentacji powołując się na istniejące źródła, przykłady oraz opinie innych. Student/-ka wykazuje się dobrym zrozumieniem zasad logiki wypowiedzi i unika lub stosuje autokorektę w przypadku gdy w jego/jej wypowiedzi pojawią się drobne błędy logiczne.

Na ocenę 5 - Student/-ka potrafi w pełni logiczny sposób przedstawić opinie i argumenty w prezentacji uzasadniając bardzo efektywnie swój tok argumentacji powołując się na istniejące źródła, przykłady oraz opinie innych. Student/-ka wykazuje się bardzo dobrym zrozumieniem zasad logiki wypowiedzi i unika nawet drobnych błędów logicznych i argumentacyjnych.

U4

Na ocenę 3 - student/-ka potrafi posługując się zaawansowanym językiem angielskim przygotować adekwatnie prezentację na wybrany temat używając odpowiedniej i szczegółowej terminologii, w toku wypowiedzi mogą zdarzać się pomyłki terminologii, ale student/-ka powinien w większości przypadków używać technik autokorekty

Na ocenę 4 - student/-ka potrafi posługując się zaawansowanym językiem angielskim przygotować prezentację na wybrany temat używając odpowiedniej i szczegółowej terminologii na dobrym poziomie, aczkolwiek mogą zdarzać się nieliczne pomyłki terminologii w toku wypowiedzi, ale student/-ka powinien w większości przypadków używać technik autokorekty

Na ocenę 5 - student/-ka potrafi posługując się zaawansowanym językiem angielskim przygotować prezentację na wybrany temat używając odpowiedniej i szczegółowej terminologii nie popełniając przy tym błędów lub popełniając je w marginalnym stopniu

K1

Na ocenę 3 - Student/-ka potrafi dostatecznie wejść w interakcję i  dostosować sposób przygotowania własnej prezentacji do grupy odbiorców swojej prezentacji, a następnie odpowiedzieć adekwatnie  przynajmniej  na połowę pytań od słuchaczy dotyczących swojej prezentacji.

Na ocenę 4 - Student/-ka potrafi dobrze wejść w interakcję i  dostosować sposób przygotowania własnej prezentacji do grupy odbiorców swojej prezentacji, a następnie odpowiedzieć bez większych problemów na wszystkie pytania od słuchaczy dotyczące swojej prezentacji.

Na ocenę 5 - Student/-ka potrafi bardzo dobrze wejść w interakcję i  dostosować sposób przygotowania własnej prezentacji do grupy odbiorców swojej prezentacji, a następnie odpowiedzieć bez problemów na wszystkie pytania od słuchaczy dotyczące swojej prezentacji.

K2

Na ocenę 3 - Student/-ka potrafi wykorzystać przygotowanie prezentacji dla dalszego rozwoju społecznego i zawodowego wykazując przynajmniej elementarne zainteresowanie wygłaszaną prezentacją  pokazując to w sposób werbalny i niewerbalny

Na ocenę 4 - Student/-ka potrafi wykorzystać przygotowanie prezentacji dla dalszego rozwoju społecznego i zawodowego wykazując adekwatne zainteresowanie wygłaszaną prezentacją  pokazując to w sposób werbalny i niewerbalny

Na ocenę 5 - Student/-ka potrafi wykorzystać przygotowując prezentację dla dalszego rozwoju społecznego i zawodowego wykazując duże zainteresowanie wygłaszaną prezentacją pokazując to dobitnie w sposób werbalny i niewerbalny


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach.

Prezentacje są ewaluowane przez prowadzącego zajęcia za pomocą skali ocen (2: niedostateczny, 3: dostateczny, 4: dobry,5:  bardzo dobry).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1materiały audio-wizualne ze źródeł internetowych (np. www.ted.com; www.youtube.com, itp.)
2A. Nikitina. Successful Public Speaking, Bookboon.com, 2011

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1G. Michael Campbell. Bulletproof presentations. Career press, 2002

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----