piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Gramatyka opisowa

Kod przedmiotu

FA-1-2,7

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Mariusz Trawiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B2. Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Ukończenie kursu:  Wstęp do językoznawstwa.

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów  z pojęciem kategorii gramatycznej oraz zasadami rozbioru gramatycznego i logicznego zdania.  Przedstawienie roli poszczególnych części mowy w procesie zdaniotwórczym. Przedstawienie typów zdań i ich funkcji.

Prowadzący zajęcia

dr Mariusz Trawiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr Mariusz Trawiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
25.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
25.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
15
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

test standaryzowany, (W)

Umiejętności

U1

umie dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę opisową języka angielskiego

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, prezentacja


Treści programowe


Wykłady

1.  Pojęcie kategorii gramatycznej 

2. Pojęcie frazy (grupy: czasownikowa, rzeczownikowa, przyimkowa, przymiotnikowa, przysłówkowa)

3.  Rozbiór gramatyczny zdania i związki międzywyrazowe

4.  Rozbiór logiczny zdania

5.  Typy zdań (proste, złożone, współrzędne, podrzędne)

ćwiczenia

Zadania praktyczne związane z tematyką wykładów: 

1. Rozpoznawanie kategorii gramatycznej

2. Rozpoznawanie fraz 

3. Rozbiór gramatyczny zdania

4. Rozbiór logiczny zdania


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3: ma nieuporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4: ma częściowo uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5: ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

U1

Na ocenę 3: umie częściowo dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy, popełniając znaczną ilość błędów (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4: umie częściowo dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5: umie dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

U2

Na ocenę 3: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego w stopniu dostatecznym (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego w stopniu dobrym (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

K1

Na ocenę 3: W niewielkim stopniu rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania części zadań dodatkowych

Na ocenę 4: Częściowo rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania większości zadań dodatkowych

Na ocenę 5: Rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania wszystkich zadań dodatkowych


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne uczestnictwo w zajęciach, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich testów pisanych w trakcie semestru. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1D. Biber, et.al. Student Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2002
2S. Conrad, et.al. Student Grammar of Spoken and Written English - Workbook, London: Longman, 2002

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1S. Chalker. A Student's Grammar of English: Workbook. Harlow: Longman. 1992.
2R. D. Huddleston, and G. K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press. 2002.
3R. Quirk, and S. Greenbaum. A University Grammar of English. London: Longman. 1980.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.