piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej

Kod przedmiotu

FA-1-1,12

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Jakub Fenrych

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości podstawy prawa

Założenia i cele przedmiotu

Zaznajomienie studenta z zagadnieniami prawnymi związanymi z twórczością (prawa autorskie i pokrewne),  podstawami prawa związanego z  innowacyjnością (prawa do projektów wynalazczych i oznaczeń chronionych) oraz uczciwą konkurencją

Prowadzący zajęcia

mgr Jakub Fenrych

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Jakub Fenrych


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Ma elementarną wiedzę w zakresie własności intelektualnej - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

udział w dyskusji, (W), egzamin ustny (W)

Umiejętności

U1

potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności zawodowej, w szczególności ochrony własności intelektualnej

K_U07

H1P_U07

udział w dyskusji, (W), egzamin ustny (W)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela,

K_K04

H1P_K04

udział w dyskusji, (W), egzamin ustny (W)

K2

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

K3

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

KNO_04

K4

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu

K_K01, K_K04

H1P_K01, H1P_K04

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja (okrągłego stołu, panelowa, dydaktyczna).


Treści programowe


Wykłady

Encyklopedia prawa – podstawowe pojęcia prawne. Pojęcie własności intelektualnej. Własność intelektualna a inne dziedziny prawa. Źródła prawa własności intelektualnej: międzynarodowe, wspólnotowe, krajowe. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego: Przedmiot i podmioty prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Obrót prawami autorskimi. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw autorskich. Przedmioty praw własności przemysłowej. Prawa ochronne własności przemysłowej: ich podmiot, treść, sposób i tryb uzyskiwania ochrony. Obrót prawami własności przemysłowej. Problematyka nieuczciwej konkurencji. Organy państwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

kryteria dla odpowiedzi ustnej:

0 – 50% ndst,

51-60% dst;

61-70% +dst;

71-80% db;

81-90% +db;

91-100% bdb


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ustne z oceną

Odpowiedz ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania)

Zaliczenie przy udzieleniu co najmniej 51%poprawnych odpowiedzi

Do zaliczenia może przystąpić osoba posiadająca minimum 50% obecności na wykładach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U.1997 nr 78 poz. 483
2Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U. . 2016 poz. 666)
3Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.Dz.U. 2013 poz. 1410 z poźn. zm)
4Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z poźn. zm)
5Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z poźn. zm)
6Ustawa z dnia 18 maja 1964 r. Kodek cywilny (tj. Dz.U. 2016 poz. 380 z poźn. zm)
7J.Sieńczyło-Chlabicz (red), Prawo własności intelektualnej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015
8R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd.8, CH Beck, 2013
9M. Kobylański, Prawo własności przemysłowej, Patenty, wynalazki, wzory użytkowe, Oficyna Prawa Polskiego, 2013
10P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej. CH Beck, 2014
11M. Załucki (red), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2016
J. Barta (red.)Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, CH Beck, 2013
E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, CH Beck, 2014
P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, CH Beck, 2014.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----