piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kod przedmiotu

FA-1-1,11

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Szymon Kocel

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza ze szkoły średniej.


Założenia i cele przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawowymi przepisami bhp, zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, organizacją stanowisk pracy zgodnie z wymogami bhp, bhp w placówkach oświatowych.


Prowadzący zajęcia

mgr Szymon Kocel

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Szymon Kocel


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
16.0
ECTS:
0.5
godz.:
11.0
ECTS:
0.3
Udział w wykładach (godz.) 15 10
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 1
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
14.0
ECTS:
0.5
godz.:
19.0
ECTS:
0.7
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 9 14
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
30.0
ECTS:
1.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności zawodowej filologa

K_W10

H1P_W09

test standaryzowany, (W)

W2

Posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej filologa

K_U09

H1P_U09

udział w dyskusji, (W)

Kompetencje społeczne

K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

udział w dyskusji, (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład multimedialny.


Treści programowe


Wykłady

Ergonomia oraz zagadnienia z nią związane; podstawowe pojęcia. Czynniki środowiska pracy.

Podstawowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w placówkach oświatowych, w tym Kodeks Pracy.

Wypadki i choroby zawodowe; podstawowe pojęcia, przyczyny wypadków i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe. Profilaktyka. Postępowanie.

Ochrona przeciwpożarowa.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Zakładowa polityka BHP; znaczenie kosztów w polityce BHP.

Metody oceny ryzyka zawodowego; zagrożenie a ryzyko; ryzyko na stanowiskach pracy; ocena ryzyka zawodowego.
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

10 - 5,0

9 - 4,5

8 - 4,0

7 - 3,5

6 - 3,0

1-5 - 2,0


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Test wyboru.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Kodeks pracy, dział X.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Akty wykonawcze do kodeksu pracy w zakresie BHP.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.