niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Język obcy do wyboru: Język niemiecki

Kod przedmiotu

FA-1-1_5,10a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 1.0
1 2 0 30.0 1.0
2 3 0 30.0 1.0
2 4 0 30.0 1.0
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 150.0 6.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2+/B1.1

Założenia i cele przedmiotu

Uzyskanie sprawności językowej z języka niemieckiego na poziomie B2 w zakresie czterech sprawności językowych tj. pisanie, mówienie, słuchanie oraz czytanie. Opanowanie przez studentów materiału gramatyczno–leksykalnego umożliwi swobodne porozumiewanie się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych oraz opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu znajomości języka niemieckiego na poziomie B2.

Prowadzący zajęcia

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Ewa Papierz-Łapsa


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
153.0
ECTS:
5.1
godz.:
103.0
ECTS:
4.1
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 150 100
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 3 3
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
27.0
ECTS:
0.9
godz.:
47.0
ECTS:
1.9
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 30
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 10
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 7
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
150
ECTS:
6
godz.:
150
ECTS:
6
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
180.0
ECTS:
6.0
godz.:
150.0
ECTS:
6.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma podstawową wiedzę o kulturze i historii krajów z niemieckiego obszaru językowego

K_W05

H1P_W04

sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności

U1

opanował sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowegoopanował sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U15

H1P_U14

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium, egzamin praktyczny

U2

opanował leksykę i gramatykę języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U15

H1P_U14

U3

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej oraz formułowania wniosków w języku niemieckim

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Praca z podręcznikiem kursowym zawierająca następujące elementy:

·  symulacja scenek z życia codziennego,

·  słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,

·  oglądanie i omawianie krótkich filmów (scen z życia codziennego),

·  czytanie, analiza tekstów,

·  ćwiczenia produkcyjne (gramatyczne, leksykalne, interaktywne),

·  inscenizacje,

·  konwersacje,

·  dyskusja,

· praca w grupach.

Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Zagadnienia gramatyczne:

Czasownik: czasowniki mocne, słabe, rozdzielnie złożone, modalne, zwrotne
Czasy: Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I
Tryby: Imperativ, Konjunktiv I, II

Strona bierna: Passiv dla wszystkich czasów

Imiesłów
Rekcja czasownika

Zaimek określony i nieokreślony

Przyimek: z dopełniaczem, celownikiem, biernikiem, z celownikiem lub biernikiem (określające miejsce lub kierunek)

Przymiotnik: odmiana po rodzajniku określonym, nieokreślonym, bez rodzajnika, stopniowanie, formy porównawcze

Liczebnik: główny, porządkowy, określanie dat.
Zdania proste, twierdzące, pytające.  Zdania współrzędnie- i podrzędnie złożone

Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu

Słowotwórstwo

Zagadnienia tematyczne:

Codzienność

Czas wolny i hobby

Edukacja i kariera

Pieniądze i konsumpcja

Praca i zawód

Urlop i podróżowanie

Ludzie i zwierzęta

Mieszkanie

Jedzenie

Polityka

Technika

Elementy wiedzy kulturoznawczej: kraje niemieckojęzyczne: fakty historyczne, geografia, regiony, przemysł.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, ma podstawową wiedzę o kulturze i historii krajów z niemieckiego obszaru językowego.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; w stopniu dobrym opanował podstawową wiedzę o kulturze i historii krajów z niemieckiego obszaru językowego.

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; w stopniu bardzo dobrym opanował podstawową wiedzę o kulturze i historii krajów z niemieckiego obszaru językowego.

U1

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, opanował jedynie podstawowy zakres sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wykazuje się niską aktywnością podczas zajęć, zabiera głos na polecenie wykładowcy, w grupie przyjmuje postawę bierną.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; w stopniu dobrym opanował sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim z zakresu na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wykazuje się umiarkowaną aktywnością podczas zajęć, rzadko zabiera głos na forum, ale przyjmuje postawę zaangażowaną w pracy w grupie. 

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; w stopniu bardzo dobrym opanował sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim z zakresu na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; podczas zajęć jest bardzo aktywny, często sam zabiera głos,  w grupie przyjmuje postawę zaangażowaną i podejmuje role zarówno lidera jak też współorganizatora.

U2

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, opanował jedynie podstawowy zakres leksyki i gramatyki języka niemieckiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wykazuje się niską aktywnością podczas zajęć, zabiera głos na polecenie wykładowcy, w grupie przyjmuje postawę bierną.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, w stopniu dobrym opanował zakres leksyki i gramatyki języka niemieckiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wykazuje się umiarkowaną aktywnością podczas zajęć, rzadko zabiera głos na forum, ale przyjmuje postawę zaangażowaną w pracy w grupie. 

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%, w stopniu bardzo dobrym opanował zakres leksyki i gramatyki języka niemieckiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; podczas zajęć jest bardzo aktywny, często sam zabiera głos,  w grupie przyjmuje postawę zaangażowaną i podejmuje role zarówno lidera jak też współorganizatora.

U3

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, posiada podstawową umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej oraz formułowania wniosków w języku niemieckim, wykazuje się niską aktywnością podczas zajęć, zabiera głos na polecenie wykładowcy, w grupie przyjmuje postawę bierną.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, w stopniu dobrym samodzielnie i poprawnie argumentuje w formie pisemnej i ustnej oraz formułuje wnioski w języku niemieckim, wykazuje się umiarkowaną aktywnością podczas zajęć, rzadko zabiera głos na forum, ale przyjmuje postawę zaangażowaną w pracy w grupie. 

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100, płynnie, twórczo rzeczowo i  samodzielnie argumentuje w formie pisemnej i ustnej oraz formułuje wnioski w języku niemieckim, podczas zajęć jest bardzo aktywny, często sam zabiera głos,  w grupie przyjmuje postawę zaangażowaną i podejmuje role zarówno lidera jak też współorganizatora.

K1

Na ocenę 3 / Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, jednak wykazuje się niską aktywnością podczas zajęć, zabiera głos na polecenie wykładowcy, w grupie przyjmuje postawę bierną.  

Na ocenę 4 / Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, wykazuje się umiarkowaną aktywnością podczas zajęć, rzadko zabiera głos na forum, ale przyjmuje postawę zaangażowaną w pracy w grupie.   

Na ocenę 5 / Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, podczas zajęć jest bardzo aktywny, często sam zabiera głos,  w grupie przyjmuje postawę zaangażowaną i podejmuje role zarówno lidera jak też współorganizatora.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z lektoratu wymagane jest:

1. uzyskanie pozytywnej oceny z testów i kartkówek w ciągu semestru,

2. przedłożenie prac pisemnych / zadań domowych (min. 60%),

3. raz w semestrze przeprowadzane jest zaliczenie ustne sprawdzające opanowanie przerobionych zagadnień.

4. obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Egzamin (po semestrze V):

Egzamin ma formę pisemną (zadania testowe sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, sprawność pisania, znajomości struktur gramatycznych i słownictwa) oraz ustną (pytania otwarte nt. omawianych zagadnień). Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu, konieczne jest otrzymanie co najmniej 60% punktów z obu części egzaminu.

Kryteria dla zaliczeń pisemnych (testu, kolokwium, egzaminu, itp.):

90-100  % bardzo dobry, 86-89 % dobry plus, 76-85%  dobry, 70-75% dostateczny plus, 60-69%  dostateczny, 0-59% niedostateczny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Buscha, A., Szita, S.: Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A2+ / B1+, Schubert Verlag E.K., 2009.
2Szita Szilvia, Raven Susanne, Buscha Anne: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert Verlag.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Buscha, A., Szita, S.: A Grammatik, Sprachniveau A1, A2, Schubert Verlag E.K., 2015.
2Dreyer H., Schmitt, R., Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Neubearbeitung, Lehr- und Übungsbuch: 'Die neue Gelbe'. RSR [Taschenbuch].

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----