piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Fonetyka

Kod przedmiotu

FA-1-1,9

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 10.0 60.0 5.0
Suma 10.0 60.0 5.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Janusz Arnold

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Wprowadzenie do fonetyki i fonologii języka angielskiego oraz praktyczne opanowanie przez studentów wymowy języka angielskiego (Received Pronunciation) z naciskiem na poprawność wymowy w aspekcie segmentalnym i rytmicznym oraz intonacyjnym.

Prowadzący zajęcia

mgr Janusz Arnold

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Janusz Arnold


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
73.0
ECTS:
3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
75.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 45 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
115
ECTS:
4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
148.0
ECTS:
5.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymowy języka angielskiego (Received Pronunciation)

K_W02

H1P_W02

sporządzanie projektów, (W), odpowiedź, (W), prezentacja (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

Umiejętności

U1

opanował praktycznie wymowę języka angielskiego (Received Pronunciation) w aspekcie segmentalnym i suprasegmentalnym.

K_U01

H1P_U01

sporządzanie projektów, (W), odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K01

H1P_K01

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, zajęcia praktyczne w laboratorium językowym, rozwiązywanie zadań, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

Wykład:

1) Narządy mowy i system artykulacyjny języka

2) Terminologia lingwistyczna wymagana do opisu wymowy

3) Samogłoski w języku angielskim

4) Dwu- i trójgłoski w języku angielskim

5) Spółgłoski w języku angielskim

6) Głoski w kontekście innych dźwięków i związana z tym modyfikacja wymowy

7) Akcent wyrazowy

8) Akcent zdaniowy i rytm języka angielskiego

9) Formy mocne i słabe

10) Wprowadzenie do intonacji języka angielskiego


ćwiczenia

Ćwiczenia:

Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne powyższych zagadnień związanych z wymową angielską.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną, wiedzę z zakresu wymowy języka angielskiego (ReceivedPronunciation), pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu wymowy języka angielskiego (ReceivedPronunciation), pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu wymowy języka angielskiego (ReceivedPronunciation), pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ustne, egzamin ustny na zakończenie kursu

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Zaliczenie wszystkich zadań domowych.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Alan Cruttenden, Gimson’s Pronunciation of English, Routlege 2012
2Ann Baker, Ship or Sheep, Cambridge University Press, 2006
3W. Sobkowiak, English Phonetics for Poles, Wydawnictwo UMCS, 2005
4Barbara Bradford, Intonation in Context, Cambridge University Press, 1988

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1David Brazil, Pronunciation for Advanced Learners of English, Student’s Book, Cambridge University Press, 1994
2David Brazil, Pronunciation for Advanced Learners of English, Teacher’s Book, Cambridge University Press, 1994
3Peter Roach, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009
4Daniel Jones, Cambridge English Pronouncing Dictionary, Cambridge

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy