piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Literatura powszechna

Kod przedmiotu

FA-1-1,8a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Ewa Nadolska-Mętel

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość historii literatury europejskiej w zakresie szkoły średniej

Założenia i cele przedmiotu

Każde spotkanie będzie poświęcone ogólnej charakterystyce danej epoki  i analizie wybranych utworów literatury europejskiej. Najogólniejsze założenia metodologiczne kursu można opisać jako wywiedzione z pragmatyzmu. Rozumiem przez to przede wszystkim nieufność wobec kategorii organizujących teksty w większe całości (nurt, epoka, literatura narodowa itd.) oraz świadomość konstrukcyjnego (a nie rekonstrukcyjnego) wymiaru czytania.

Wyznaczam dwa zasadnicze cele przedmiotu. Pierwszy ma charakter poznawczy: chcę, aby uczestnicy zajęć dobrze poznali kilkanaście interesujących tekstów, ważnych i w moim przekonaniu kluczowych dla zrozumienia kilku istotnych aspektów naszej współczesnej tożsamości kulturowej. Drugi jest metodologiczny: chcę, aby uczestnicy zajęć rozpoznawali kulturę jako sferę tekstów i sferę tworzenia tekstów.

Prowadzący zajęcia

dr Ewa Nadolska-Mętel

Egzaminator/ Zaliczający

dr Ewa Nadolska-Mętel


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
25.0
ECTS:
0.9
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
55.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i tekstów literatury europejskiej

K_W01

H1P_W01

odpowiedź, (W)

W2

Ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu historii literatury i kultury europejskiej

K_W02

H1P_W02

Umiejętności

U1

Potrafi samodzielnie zdobywać i selekcjonować wiedzę na temat literatury i kultury europejskiej

K_U02

H1P_U02

dyskusja

U2

Posiada umiejętność samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnej i ustnej na podstawie różnorodnych źródeł, opartą na merytorycznej i samodzielnej argumentacji

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego

K_K05

H1P_K05

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Uczestniczy w życiu kulturalnym

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny i problemowy , dyskusja, praca z tekstem, samokształcenie


Treści programowe


Wykłady

Podział na epoki kulturowe (klasyczne i romantyczne „ z ducha”). 

Ogólna charakterystyka epok literackich. 

Wybitni twórcy i ich dzieła w poszczególnych epokach.


ćwiczenia

Praca z wybranymi tekstami literatury powszechnej:

 - mit o Narcyzie, mit o Tezeuszu

- Iliada

- Król Edyp  i Antygona Sofoklesa

- biblijne opisy stworzenia świata

- Kwiatki św. Franciszka,  Kazania  Eckharta, Boska Komedia Dantego

- Makbet Szekspira, Don Kichot Cervantesa

- Myśli Pascala, Świętoszek Moliera

- Kubuś Fatalista i jego pan Diderota

- Król elfów Goethego, Cierpienia młodego Wertera Goethego, Faust Goethego

- Zbrodnia i kara Dostojewskiego

- Dzika kacza Ibsena

- Proces Kafki

- Czekając na Godota Becketta 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3 

W1 Student zna elementarną terminologię związana z literaturą światową. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

W2 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

 Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

U1 Student potrafi dostatecznie sprawnie wyszukiwać i selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury i kultury europejskiej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

U2 Student w dostatecznym stopniu posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

K1 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

K2 Student dostatecznie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury.


Na ocenę 4 

W1 Student w szerokim stopniu opanował terminologię z literaturą światową. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

W2 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

U1 Student potrafi sprawnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury i kultury europejskiej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

U2 Student posiada dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

K1 Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

K2 Student wykazuje głębsze zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Na ocenę 5 

W1 Student zna w stopniu zaawansowanym terminologię z literaturą światową. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W2 Student ma uporządkowaną i szeroką wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U1 Student potrafi bardzo sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i informacje z zakresu literatury i kultury europejskiej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U2 Student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

K1 Student ma bardzo pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

K2 Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia i aktywny w nich udział.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Faust J. W. Goethego (dowolne tłumaczenie i wydanie)
2Dzika kaczka H. Ibsena, tł. J. Frühling, Wrocław1993
3Czekając na Godota S. Becketta, Warszawa 1994
4Fragmenty utworów literackich, które będą wykorzystywane na zajęciach

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Literatura świata. Encyklopedia PWN. Literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki, pod red. B. Kaczorowskiego,Warszawa 2007.
2Dzieje literatur europejskich, pod red. Władysława Floryana, t. 1-3, Warszawa 1977-1991
3Katarzyna Dybel, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2006
4Marian Szyrocki, Historia literatury niemieckiej: zarys, wydanie drugie, Warszawa 1971

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy