niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Wstęp do językoznawstwa

Kod przedmiotu

FA-1-1,5

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 10.0 3.0
Suma 30.0 10.0 3.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Bartosz Warzycki

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2

Znajomość terminologii językoznawczej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Założenia i cele przedmiotu

Wprowadzenie studentów do językoznawstwa ogólnego. Omówienie najważniejszych prac i teorii językoznawczych. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania teorii do rozpoznawania zjawisk językowych opisywanych przez językoznawstwo.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab. Grzegorz Kleparski,
mgr Bartosz Warzycki

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab. Grzegorz Kleparski,
mgr Bartosz Warzycki


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
44.0
ECTS:
1.5
godz.:
0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 30
Udział w: ćwiczenia (godz.) 10
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2
Udział w egzaminie (godz.) 2
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
45.0
ECTS:
1.5
godz.:
0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
89.0
ECTS:
3.0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa, aby stosować tę wiedzę we własnej obserwacji języka

K_W03

H1P_W02

test standaryzowany, (W), referat, (W), egzamin pisemny

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

referat, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z książką, praca indywidualna, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań


Treści programowe


Wykłady

1) Pochodzenie języka

2) Język zwierząt i ludzi

3) Rozwój pisma

4) Wybrane zagadnienia z zakresu neurolingwistyki

5) Pojęcie gramatyki

6) Nabywanie języka rodzimego

7) Nabywanie języka obcego

8) Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii

9) Procesy słowotwórcze

10) Wybrane zagadnienia z zakresu semantyki

11) Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki

12) Wybrane zagadnienia z zakresu analizy dyskursu

13) Język angielski – perspektywa historyczna

14) Odmiany regionalne i społeczne języka

15) Język a kultura

ćwiczenia

-Semantyka:

1.Znaczenie.

2. Cechy semantyczne.

3. Role semantyczne.

4. Zależności leksykalne.

5. Kolokacje.

-Socjolingwistyka:

1. Dialekty.

2.Żargon, slang

3. African American English.

-Historia języka: historia języka angielskiego.


Na zajęciach poruszane są również następujące kwestie:

Różnorodność językowa na świecie

Dwujęzyczność

Dominacja języka angielskiego w świecie

Rozwój języka angielskiego na Wyspach Brytyjskich

Porównanie brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka angielskiego

Interpretowanie znaczenia w kontekście wypowiedzi


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

90-100 % bdb

86-89 % +db

76-85% db

70-75% +dst

60-69% dst

0-59% ndst


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny.

Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich testów podczas ćwiczeń.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1G. Yule, The Study of Language, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Radford, et al.,Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge 2009.
2E. Tabakowska, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków 2001.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----