poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Projekt dyplomowy

Kod zajęć

GP-1-7,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 --- --- ---
4 7 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowe wiadomości z zakresu nauk społecznych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz nauk w zakresie podstaw pracy planisty przestrzennego

Założenia i cele zajęć

Dostarczenie studentom podstawowych wiadomości na temat pojęć, zasad, metod i narzędzi pracy naukowej w naukach społecznych, przyrodniczych i technicznych

Przygotowanie studentów do przeprowadzenia badań na użytek pracy dyplomowej inżynierskiej.

Zapoznanie z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi podczas prowadzenia badań naukowych oraz zasadami ochrony własności intelektualnej

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
30.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
20.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej oraz prawa autorskiego, zna zasady prawne, organizacyjne i etyczne prowadzenia badań naukowych

GP_W08

P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WK_inż

sporządzanie projektów, (W), odpowiedź, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie gospodarki przestrzennej.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Wykonuje zadania badawcze, eksperymenty, symulacje komputerowe, obserwacje oraz pomiary pod kierunkiem opiekuna naukowego. Interpretuje wyniki i wyciąga wnioski, proponuje modyfikacje i nowe rozwiązania.

GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_inż01

U3

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności badawczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne i przewiduje skutki konkretnych działań.

GP_U06

P6S_UW_02, P6S_UK_02, P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, przyrodniczych, technicznych, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej poprzez publikacje i prace naukowe

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna,  indywidualne przeprowadzenie  analizy artykułu naukowego o charakterze badawczym, praca w grupach – opracowanie konspektu do tematu pracy  podanego przez prowadzącego zajęcia


Treści programowe


Wykłady

-

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

 • Wprowadzenie do przedmiotu.- 2h

 • Pojęcie nauki, wiedza potoczna a wiedza naukowa. - 3h

 • Podstawowe pojęcia: teoria, temat pracy, cel pracy, problemy badawcze, hipoteza, fakt, dedukcja, metoda badawcza, technika badawcza, narzędzie badawcze, pomiar, wynik, wniosek, dyskusja. - 4h

 • Wymagania stawiane pracy dyplomowej - 2h

 • Konstrukcja pracy naukowej, rodzaje prac badawczych - 4h

 • Metody badawcze z uwzględnieniem metody sondażowej, indywidualnego przypadku, analizy piśmiennictwa i analizy dokumentacji medycznej, eksperymentu - 4h

 • Obrona pracy dyplomowej, zasady przygotowania autoprezentacji - 3h

 • Bibliografia, w tym zasady korzystania ze źródeł internetowych -2h

 • Etyczne oraz prawne aspekty pracy naukowej. Prawa autorskie, zagadnienie plagiatu - 2h

 • Zasady przygotowania materiału do publikacji w czasopiśmie naukowym - 2h

 • Prezentacja badań naukowych - 2h


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunki uzyskania zaliczenia:

- uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

- obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów

- pozytywna opinia prowadzącego ćwiczenia wydana na podstawie systematycznego przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach

- napisanie i złożenie pracy (projektu) dyplomowej


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
--

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
--

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy