wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geoinformatyka w zarządzaniu przestrzenią

Kod zajęć

GP-1-6,11b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jakub Wojkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawy geodezji, kartografii i geoinformatyki.

Założenia i cele zajęć

Celem przedmiotu jest jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy o tym, w jaki sposób dane przestrzenne (o położeniu oraz o właściwościach geometrycznych, opisowych, relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk) można pozyskać i ocenić ich przydatność, jak je wprowadzić do posiadanego oprogramowania i w jaki sposób wykorzystać narzędzia GIS do realizacji różnorodnych zadań, związanych z zarządzaniem przestrzenią geograficzną.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jakub Wojkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jakub Wojkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
45.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
30.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40
ECTS:
1.6
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Posiada rozszerzoną wiedzę o metodach pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, a także ich zastosowaniach do zarządzania przestrzenią geograficzną.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

egzamin pisemny (W)

W2

Ma wiedzę w zakresie metod pozyskiwania informacji o środowisku. Zna sposoby szacowania zasobów środowiskowych przy użyciu danych przestrzennych oraz metod GIS.

GP_W07

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Zna zaawansowane metody przeprowadzania analiz przestrzennych na potrzeby zarządzania przestrzenia geograficzną.

GP_W16

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi przetwarzać, interpretować i analizować dane przestrzenne na potrzeby zarządzania przestrzenia geograficzną. Umie identyfikować zagrożenia środowiska przyrodniczego i rozpoznawać zmiany ilościowe i jakościowe jakie zachodzą w przestrzeni geograficznej.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi zasumulować niekorzystne zjawiska i procesy (naturalne i antropogeniczne) które mogą zaistnieć w przestrzeni środowiska przyrodniczego.

GP_U02, GP_U11

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02, P6S_UK_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość i głęboką potrzebę ciągłego dokształcania i samodoskonalenia z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój SIP.

GP_K01

P6S_KK_02, P6S_KK_01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zleconego zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_03, P6S_KO_01, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej.


Treści programowe


Wykłady

SIP w zarządzaniu przestrzenią geograficzną (3h).

Sposoby szacowania zasobów Odnawialnych Źródeł Energii przy użyciu GIS (2h).

Metody szacowania potencjału energii słonecznej (2h).

Metody szacowanie energii użytecznej wiatru (2h).

Metody modelowania zagrożenia pożarowego (2h).

Metody modelowania zagrożenia powodziowego (2h).

Metody modelowania zagrożenia erozyjnego (2h).

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia

Szacowanie potencjału energii słonecznej. Obliczanie zysków energetycznych podczas konwersji fototermicznei i fotowoltaicznej.

Szacowanie energii użytkowej wiatru. Sporządzenie map przestrzennego zróżnicowania prędkości i energii wiartu na różnych wysokościach.

Rozpoznawanie metodami geoinformatycznymi zagrożenia pożarowego w środowisku przyrodniczym i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru.

Symulacja zjawiska powodzi przy użyciu GIS. Tworzenie map stref zalewowych. Wielowariantowa analiza skutów wystąpienia zjawiska powodzi.

Modelowanie erozji wodnej gleb. Tworzenie map potencjalnego zagrożenia erozyjnego.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczęszczanie na zajęcia oraz wykonanie projektów/zadań. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny wykonanych projektów.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS – obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS – Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Felcenloben D. 2011. Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wydawnictwo Gall

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-