wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Infrastruktura techniczna miasta

Kod zajęć

GP-1-6,10b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość podstaw budownictwa i urbanistyki

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studenta z podstawami projektowania infrastruktury technicznej miasta, w tym układy komunikacji pieszej, kołowej, różnego typu oraz sieci energetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych a także urządzeń do usuwania odpadów

Uświadomienie studentowi konieczności ścisłej współpracy urbanistów z projektantami systemów technicznych, uzbrojenia obszaru miejskiego.

Prowadzący zajęcia

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż.arch. Grzegorz Mirek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie przepisy prawne dotyczące projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz realizacji inwestycji.

GP_W01, GP_W19

P6S_WG_inż, P6S_WG

test standaryzowany, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi skoordynować prace zmierzające do zaprojektowania instalacji budowlach i wyposażenia technicznego w obiekcie budowlanym o różnych przeznaczeniu

GP_U01, GP_U19

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01, P6S_UK_02, P6S_UW_02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

GP_K02, GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_03, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykład, kolokwia pisemne (częściowe).


Treści programowe


Wykłady

1. Infrastruktura techniczna w jednostkach osadniczych i jej właściwości. Podstawowe pojęcia i cechy infrastruktury.

2. Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury technicznej. Podział infrastruktury technicznej. Infrastruktura i jej rola w gospodarce.

3. Woda, jej znaczenie i gospodarcze wykorzystanie. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Polski. Wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wykorzystanie gospodarcze wód. Systemy wodociągowe.

4. Podziały systemów wodociągowych. Zapotrzebowanie na wodę. Ujęcia wód. Zbiorniki wodociągowe. Sieci wodociągowe. Uzdatnianie wody.

5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Systemy usuwania ścieków. Ilość ścieków i ich charakterystyka jakościowa. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Oczyszczanie ścieków.

6. Sieci gazowe w planowaniu przestrzennym. Podstawowe definicje i określenia dotyczące sieci gazowej, podział paliw gazowych, podział sieci gazowych, materiały do budowy sieci gazowych.

7. Sieci elektroenergetyczne w planowaniu przestrzennym. Potrzeby energetyczne wsi, zasady przepływu energii elektrycznej na terenach wiejskich, wymogi techniczne prowadzenia linii elektroenergetycznych.

8. Sieci ciepłownicze jako element infrastruktury przestrzennej. Podział sieci ciepłowniczych, prowadzenie sieci ciepłowniczych, elementy sieci ciepłowniczej.

9. Ocena oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów przy pomocy autorskiej metody

10. Odpady komunalne

11. Roboty bezwykopowe

12. Tereny zalewowe, obszary chronione.

13. Drogi

14. Kolej

15. Isok

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1. Infrastruktura techniczna w jednostkach osadniczych i jej właściwości. Podstawowe pojęcia i cechy infrastruktury.

2. Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury technicznej. Podział infrastruktury technicznej. Infrastruktura i jej rola w gospodarce.

3. Woda, jej znaczenie i gospodarcze wykorzystanie. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Polski. Wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wykorzystanie gospodarcze wód. Systemy wodociągowe.

4. Podziały systemów wodociągowych. Zapotrzebowanie na wodę. Ujęcia wód. Zbiorniki wodociągowe. Sieci wodociągowe. Uzdatnianie wody.

5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Systemy usuwania ścieków. Ilość ścieków i ich charakterystyka jakościowa. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Oczyszczanie ścieków.

6. Sieci gazowe w planowaniu przestrzennym. Podstawowe definicje i określenia dotyczące sieci gazowej, podział paliw gazowych, podział sieci gazowych, materiały do budowy sieci gazowych.

7. Sieci elektroenergetyczne w planowaniu przestrzennym. Potrzeby energetyczne wsi, zasady przepływu energii elektrycznej na terenach wiejskich, wymogi techniczne prowadzenia linii elektroenergetycznych.

8. Sieci ciepłownicze jako element infrastruktury przestrzennej. Podział sieci ciepłowniczych, prowadzenie sieci ciepłowniczych, elementy sieci ciepłowniczej.

9. Ocena oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów przy pomocy autorskiej metody

10. Odpady komunalne

11. Roboty bezwykopowe

12. Tereny zalewowe, obszary chronione.

13. Drogi

14. Kolej

15. Isok


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do egzaminu: posiadanie poprawnej wiedzy w zakresie zrealizowanego materiału ćwiczeniowego, prawidłowe wykonanie projektu.

Warunek dopuszczenia do egzaminu: uzyskane w ramach ćwiczeń zaliczenie 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1 Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska. 2009 Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
2 Kupiec L., Truskolaski, T.,Gołębiowska A. –2005 „Gospodarka Przestrzenna”, T. VII – Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1 Bajer J., Iwanejko R., Kapcia I. 2006 Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----