wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Planowanie struktur komunikacyjnych

Kod zajęć

GP-1-6,9b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza z zasady sporządzania projektów zagospodarowania przestrzennego.

Wiedza obejmująca warunki techniczne oraz prawo budowlane.

Umiejętność czytania map do celów projektowych oraz innych podkładów geodezyjnych.

Założenia i cele zajęć

Umiejętność posługiwania się pojęciami w zakresie projektów drogowych wraz z umiejętnością ich oceny.

Prowadzący zajęcia

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż.arch. Grzegorz Mirek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 9 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedze ogólną dotyczącą sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej.

GP_W02, GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

test standaryzowany, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykonać podstawowe formy drogowe w zakresie komunikacji drogowej kołowej oraz pieszej oraz wykorzystać w projektach zagospodarowania terenu.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi posługiwać się wiedzą w zakresie aktualnych przepisów oraz wskazanie braków lub błędów projektowych obejmujących osoby pełnosprawne oraz niepełnosprawne korzystajace z infrastruktury komunikacyjnej.

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne, pokaz, samokształcenie.


Treści programowe


Wykłady

1. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE – przekrój drogowy

2. DROGI PUBLICZNE - klasyfikacja

3. WĘZŁY DROGOWE

4. DROGA W PLANIE I W PRZEKROJACH

5. UŻYTKOWNICY DRÓG

6. PODSTAWOWE PARAMETRY STRUMIENIA RUCHU

7. Procedury

8. Decyzja na lokalizację zjazdu 

9. Warunki jakie ma spełniać zjazd

10. Warunki wynikające z ustawy o drogach publicznych 

11. Rodzaje zjazdów

12. ZJAZDY INDYWIDUALNE

13. ZJAZDY PUBLICZNE

14. Wyznaczenie kategorii ruchu KR

15. NAWIERZCHNIE
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1. Analiza katalogu GDDKiA - problematyka, analiza, wnioski 

2. Przekroje typowe - problematyka, analiza, wnioski

3. Współczynnik pasa ruchu - problematyka, analiza, wnioski 

4. Współczynniki przeliczeniowe pojazdów - problematyka, analiza, wnioski 

5. Konstrukcje drogowe - problematyka, analiza, wnioski 

6. Nawierzchnia drogowa Asfaltowa, podatna - problematyka, analiza, wnioski 

7. Nawierzchnia drogowa Asfaltowa, półsztywna - problematyka, analiza, wnioski 

8. Metoda katalogowa - problematyka, analiza, wnioski 

9. Dobór MMA - problematyka, analiza, wnioski 

10. Oznakowanie mma - problematyka, analiza, wnioski 

11. Uziarnienie a grubość warstwy - problematyka, analiza, wnioski 

12. Grubość warstw - problematyka, analiza, wnioski 

13. Wzmocnienie podłoża - problematyka, analiza, wnioski 

14. Stabilizacja spoiwem - problematyka, analiza, wnioski 

15. Odwodnienie podłoża - problematyka, analiza, wnioski 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

osiągniętych przez studenta

Po zakończeniu zajęć student zostanie poddany weryfikacji wiedzy zgodnie z zakresem w/w które rozwinięte w formę ćwiczeń oraz wykładów stanowiły będą podstawę zaliczenia semestru.

Kryteria ocen:

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1 KATALOG GDDKiA TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH
2 Budowa dróg - podstawy projektowania - Wiesław Stanisław Młodożeniec

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1 Odwodnienie dróg- Roman Edel

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----