poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zaawansowane techniki GIS

Kod zajęć

GP-1-6,8b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 30.0 3.0
Suma 15.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jakub Wojkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawy geodezji, kartografii i geoinformatyki.

Założenia i cele zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi specjalistycznymi narzędziami i technologiami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie narzędzi i technologi GIS w analizie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Studenci zaznajomią się z metodami modelowania przyrodniczego i zaawansowanymi technikami przeprowadzania  analiz przestrzennych.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jakub Wojkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jakub Wojkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
53.0
godz.:
0
Udział w wykładach (godz.) 15
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5
Udział w egzaminie (godz.) 3
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
22.0
godz.:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 12
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
ECTS:


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat Geograficznych Systemów Informatycznych. Zna obszary specjalistycznych zastosowań GIS.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W)

W2

Ma wiedzę w zakresie modelowania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Zna różnorodne metody pozyskiwania informacji o środowisku.

GP_W07

P6S_WG, P6S_WG_inż

W3

Zna metody modelowania przyrodniczego i zaawansowane techniki przeprowadzania analiz przestrzennych.

GP_W16

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi pozyskiwać gromadzić, przetwarzać interpretować i wizualizować dane przestrzenne za pomocą oprogramowania komercyjnego oraz „open source”.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi zastosować zaawansowane metody GIS w analizie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

GP_U02, GP_U11

P6S_UW_02, P6S_UK_01, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość i głęboką potrzebę ciągłego dokształcania i samodoskonalenia z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój GIS

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zleconego zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, samokształcenie.


Treści programowe


Wykłady

Przegląd nowoczesnych technologii GIS.

Narzędzia informatyczne komercyjne i rozwiązania „open source”.

Dostępność danych przestrzennych (numeryczne modele terenu, zdjęcia lotnicze i satelitarne, mapy tematyczne cyfrowe i analogowe).

Model gridowy i wektorowy danych przestrzennych.

Parametry oraz dokładność  danych przestrzennych.

Tworzenie danych przestrzennych, konfiguracja baz danych, migracja danych.

Wyznaczanie stref buforowych, funkcje sąsiedztwa.

Integracja danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł.

Geokodowanie danych przestrzennych.

Interpolacja danych przestrzennych.

Ekstrapolacja danych przestrzennych. 

Metody modelowania meteorologicznego.

Metody modelowania hydrologicznego.

Wizualizacja danych przestrzennych.

Przegląd geoportali internetowych - przeznaczenie, zadania, funkcjonalność.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne

Rozpoznawanie charakterystycznych cech i parametrów danych przestrzennych (4 godz.).

Zmiany formatu zapisu danych cyfrowych (import i eksport danych), konwersja modelu danych (4 godz.).

Definiowanie i zmiany układów odniesień danych przestrzennych (4 godz.).

Modelowanie elementów klimatu. Tworzenie map przestrzennego zróżnicowania pola opadów, temperatury powietrza, parowania terenowego, bilansu wodnego, promieniowania słonecznego, prędkości wiatru (4 godz.).

Modelowanie hydrologiczne. Konstruowanie modelu zlewni. Wypełnianie wgłębień terenu. Tworzenie map kierunku i akumulacji spływu. Definiowanie i segmentacja cieków wodnych. Wydzielanie zlewni elementarnych (5 godz.).
Modelowanie erozji wodnej gleb (5 godz.).Modelowanie stref zalewowych (4 godz.).

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91- 100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczęszczanie na zajęcia oraz wykonanie projektów/zadań. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny wykonanych projektów.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS – obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS – Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2 Urbański J., 2009. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-