wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zespoły śródmiejskie. Architektura przestrzeni publicznych

Kod zajęć

GP-1-6,11a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

prof.dr hab.inż.arch. Krzysztof Bieda

Wymagania (Kompetencje wstępne)

  1. Wiedza ogólna z kultury i sztuki; 
  2. Umiejętności plastyczne;

Założenia i cele zajęć

C1 – Wykształcenie umiejętności zagospodarowania przestrzeni miast, w tym zdolności do podejmowania zadań związanych ze świadomą jej kreacją i tworzenie ładu przestrzennego; 

C2 – Poznanie metod sporządzania analiz struktury przestrzennej miasta; 

C3 – Uwzględnienie w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym walorów krajobrazowych i kulturowych (sięganie do tradycji i lokalnej tożsamości); 

C4 – Określenie aspektów socjologicznych wpływających na proces projektowania urbanistycznego; 

C5 – Poznanie współzależności rozwiązań projektowych w skali architektoniczno – urbanistycznej a decyzjami w skali planowania przestrzennego; 

C6 – Wykształcenie umiejętności formułowania diagnozy istniejącego stanu w odniesieniu do potencjału i przyszłych potrzeb rozwojowych;

C7 –  Wykształcenie umiejętności tworzenia wytycznych dla przyszłych opracowań projektów urbanistycznych w obszarze metod prezentacji projektu.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab.inż.arch. Krzysztof Bieda,
mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab.inż.arch. Krzysztof Bieda


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 9 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40
ECTS:
1.6
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna i rozumie zasady sporządzania analiz struktury przestrzennej miasta

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Student zna i rozumie zasady kompozycji urbanistycznej elementów nowo kreowanych w strukturze istniejącej

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

W3

Student orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym

GP_W09

P6S_WK_01, P6S_WK_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student analizuje i wyciąga wnioski z uwarunkowań rozwojowych opracowywanego obszaru w zakresie środowiska kulturowego, przyrodniczego, istniejącego zainwestowania i użytkowania terenu. Precyzuje problemy i dokonuje ich klasyfikacji

GP_U01, GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student potrafi rozwiązać postawione zadanie projektowe - koncepcja architektoniczno – urbanistyczna wykonana na podkładach geodezyjnych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawić rozwiązania projektowe w postaci rysunków i tekstu oraz dokonać prezentacji swojej pracy

GP_U16

P6S_UW_02, P6S_UO_02, P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w zespole.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, pokaz, metoda sytuacyjna, samokształcenie.


Treści programowe


Wykłady

Objaśnienie pojęć, definicje: obszary śródmiejskie, wnętrze urbanistyczne, przestrzeń publiczna.

Ewolucja koncepcji przestrzeni miejskiej: historyczna, modernistyczna, post modernistyczna (New Urbanism).

Objaśnienie koncepcji przestrzeni pozytywowej jako integralnego elementu ciągłej tkanki miejskiej historycznej i post modernistycznej (R. Trancik) versus przestrzeni modernistycznej, otaczającej wolnostojące obiekty architektoniczne.

Przykłady odmiennych kierunków rozwoju przestrzeni publicznych w miastach różnych regionów.

Użytkowanie śródmiejskich przestrzeni publicznych; funkcje społeczne, rekreacja, komunikacja, ruch , transport.

Funkcje społeczne, funkcje ruchowe.

Omówienie różnych rodzajów ruchu i środków transportu, ich uwarunkowań urbanistycznych oraz ich implikacji dla kształtowania /architektury/ przestrzeni publicznych.

Rola ruchu pieszego i rowerowego.

Uspokojenie ruchu – ewolucja koncepcji i wpływ na architekturę przestrzeni publicznych; powrót do koncepcji bloku /kwartału/ ulicznego i wnętrza ulicy „zdefiniowanego” przez formę zabudowy.

Koncepcje rozwoju urbanistycznego „zorientowanego” na przystanki komunikacji publicznej (TOD); perspektywy zastosowania w warunkach miast polskich.

Wpływ koncepcji na formę przestrzeni publicznych.

Czynniki środowiskowe w kształtowaniu przestrzeni publicznych; oddziaływanie ruchu, zieleń i woda jako elementy ochrony jakości środowiska i elementy kompozycji urbanistycznej.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Analiza urbanistyczna fragmentu obszaru śródmieścia w różnych skalach.

Analiza struktury przestrzennej zabudowy oraz wnętrz urbanistycznych.

Analiza przestrzeni publicznych pod kątem ich walorów kompozycyjnych i widokowych, jakości środowiska oraz sposobu użytkowania.

Analiza układu i funkcjonowania sieci komunikacji w obszarze; ruch pieszy i rowerowy, ruch samochodowy, komunikacja publiczna.

Relacje funkcji komunikacyjnych i struktury przestrzennej.

Formułowanie wniosków i wytycznych dotyczących przyszłych programów rozwoju obszaru.

Szkicowe propozycje przyszłych form zagospodarowania przestrzennego oraz organizacji przestrzeni publicznych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Wykłady – egzamin, obecność na zajęciach, czynny udział w dyskusji, kultura osobista. 

Ćwiczenia projektowe – obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach , postępy w projektowaniu, terminowość, dobór materiałów i środków przekazu graficznego, staranność wykonania, umiejętność przedstawienia koncepcji projektowej.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1K. Bojanowski, P .Lewicki, L. Gonzalez, A. Palej, A. Spaziante, W. Wicher: Elementy analizy urbanistycznej. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 1998.
2J. Gehl: Miasta dla ludzi. Kraków 2014
3T. Jeleński, W. Kosiński: Jak przetworzyć miejsce. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1K. Wejchert: Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa 1978

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----