wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów budowlanych

Kod zajęć

GP-1-6,10a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż.arch. Agata Bentkowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa znajomość oprogramowania typu CAD, podstawowa znajomość technik pomiarowych.

Założenia i cele zajęć

C1- wdrożenie umiejętności samodzielnego wykonania inwentaryzacji obiektu budowlanego. 

C2- nauczenie posługiwania się technikami inwentaryzacyjnymi i dostosowanie technik pomiarowych do obiektu i specyfikacji technicznej zamawiającego - rodzaje inwentaryzacji.

C3-poznanie wymagań technicznych jakie musi spełniać dokumentacja inwentaryzacyjna architektoniczno- budowlana.

Prowadzący zajęcia

mgr inż.arch. Agata Bentkowska

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż.arch. Agata Bentkowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat technik pomiarowych, analiz układów przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i pomiarowych.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

odpowiedź, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi wykonać dokumentację inwentaryzacyjną odręcznie w odpowiednich proporcjach na miejscu pomiarów, dokonać pomiarów i odpowiednich ich zapisów. Potrafi sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną w wybranym programie CAD

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

GP_K01

P6S_KK_02, P6S_KK_01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

1. Czym jest inwentaryzacja budowlana. Podstawowe oznaczenia graficzne elementów budowlanych. Normy budowlane. Edukacja europejska. Zastosowanie linii rysunkowych. Podziałki rysunkowe, skala.

2. Zakres opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej.

3. Rodzaje inwentaryzacji.

4. Inwentaryzacja szczegółowa w celu przeniesienia obiektów.

5. Skansen Osada Czorsztyn w Kluszkowcach. Stare Maniowy.

6. Szczegółowa inwentaryzacja a  badania stratygraficzne na obiekcie zabytkowym. Określenie chronologii i nawarstwień historycznych.

7, 8 Programy i nadzory konserwatorskie dokumentacje konserwatorskie.

9. Rola badań architektonicznych prowadzonych w zabytkach.  Zalecenia konserwatorskie

10. Inwentaryzacja 3d zabytków architektury.
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1.  Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej.

2.  Dobór właściwych metod inwentaryzacyjnych uzależnionych od wielkości obiektu i stopnia skomplikowania,

3.  Właściwe nazewnictwo poszczególnych elementów konstrukcyjnych i detalu architektonicznego,

4.  Sporządzenie rysunków odręcznych - notat, rzutów obiektu

5.  Sporządzenie rysunków odręcznych- notat, elewacji obiektu, detalu oraz zagospodarowania terenu.

6.  Pomiary działki z uwzględnieniem charakterystycznych punktów na działce.

7.  Sporządzenie opisu obiektu inwentaryzowanego (historia obiektu , opis lokalizacji obiektu, opis funkcjonalno - przestrzenny oraz konstrukcyjny)

8.  Zatwierdzenie rysunków odręcznych oraz plansz z inwentaryzacją fotograficzną, korekty  sposobu nanoszenia wymiarów.

9.  Sporządzenie rozrysów CAD w dobranej do obiektu skali

10.  Wykonanie kolorystyki wybranej elewacji,

11.  Ocena stanu zachowania obiektu.

12.  Wskazanie metod zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem.

13, 14  Doskonalenie metod rysunku odręcznego i technik malarskich (praca w plenerze), przedstawienie stanu zachowania wybranej elewacji obiektu w wybranej technice rysunku odręcznego.

15. Kolokwium.Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Ocena osiągniętych efektów kształcenia opiera się na średniej ważonej obliczanej dla ocen uzyskanych z wszystkich zadanych prac oraz kolokwium i pracy egzaminacyjnej.

Ocena: 3.0  - średnia (3.0 - 3.4)

Ocena: 3.5  - średnia (3.4 - 3.8)

Ocena: 4.0  - średnia (3.8 – 4.2)

Ocena: 4.5  - średnia (4.2 – 4.6)

Ocena: 5.0  - średnia (4.6 – 5.0).
Ocena osiągniętych efektów kształcenia na poziomie:

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie uzyskuje student, który uzyskał oceny pozytywne z wszystkich prac rysunkowych wykonywanych w ramach programu nauczania przedmiotu oraz uzyskał ocenę  pozytywną z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.PN-EN ISO 4157-1:2001, Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.PN-EN ISO 4157-2:2001, Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3. PN-EN ISO 4157-3:2001, Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.PN-EN ISO 6284:2001, Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.PN-B-01025:2004, Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
6.PN-B-01029:2000, Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----