wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Projektowanie infrastruktury technicznej

Kod zajęć

GP-1-6,9a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1.Wiedza z zakresu matematyki, fizyki zdobyta w szkole średniej.2.Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.3.Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje naukowe, książki naukowe).4.Umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role.5.Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji

Założenia i cele zajęć

Umiejętność posługiwania się pojęciami w zakresie projektowania infrastruktury technicznej.

Prowadzący zajęcia

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż.arch. Grzegorz Mirek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 9 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę w zakresie aktów i rozporządzeń prawnych potrzebnych do planowania infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i drogowej

GP_W01, GP_W02, GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

test standaryzowany, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wyszukać, przeanalizować i zrozumieć normy, wytyczne i rozporządzenia dotyczące infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, energetycznej i ciepłowniczej i drogowej

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student samodzielnie przygotowuje wystąpienia ustne, potrafi dyskutować, odpowiada na zadane pytania, współpracuje z grupą. Potrafi znaleźć kompromis pomiędzy wymaganiami technicznymi, ekologicznymi i społecznymi na etapie planowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych i drogowych

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia projektowe. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji technicznej oraz opracowań wchodzących w zakres gospodarki przestrzennej, dokumentacji geodezyjnej, materiałów prawnych, itp. Wykonywanie projektów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych


Treści programowe


Wykłady

1.Infrastruktura techniczna w jednostkach osadniczych i jej właściwości.

2. Podstawowe pojęcia i cechy infrastruktury.

3. Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury technicznej.

4. Podział infrastruktury technicznej.

5. Infrastruktura i jej rola w gospodarce.

6. Woda, jej znaczenie i gospodarcze wykorzystanie.

7. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Polski. Wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wykorzystanie gospodarcze wód.

8. Systemy wodociągowe. Podziały systemów wodociągowych.Zapotrzebowanie na wodę.

9. Ujęcia wód. Zbiorniki wodociągowe. Sieci wodociągowe.

10. Uzdatnianie wody.

11. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Systemy usuwania ścieków. Ilość ścieków i ich charakterystyka jakościowa. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Oczyszczanie ścieków.

12. Sieci gazowe w planowaniu przestrzennym. Podstawowe definicje i określenia dotyczące sieci gazowej, podział paliw gazowych, podział sieci gazowych, materiały do budowy sieci gazowych.

13. Sieci elektroenergetyczne w planowaniu przestrzennym. Potrzeby energetyczne wsi, zasady przepływu energii elektrycznej na terenach wiejskich, wymogi techniczne prowadzenia linii elektroenergetycznych.

14. Sieci ciepłownicze jako element infrastruktury przestrzennej. Podział sieci ciepłowniczych, prowadzenie sieci ciepłowniczych, elementy sieci ciepłowniczej.

15. Ocena oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów przy pomocy autorskiej metody

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1.Infrastruktura techniczna w jednostkach osadniczych i jej właściwości. 

2. Podstawowe pojęcia i cechy infrastruktury. 

3. Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury technicznej.

4. Podział infrastruktury technicznej. 

5. Infrastruktura i jej rola w gospodarce.

6. Woda, jej znaczenie i gospodarcze wykorzystanie. 

7. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Polski. Wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wykorzystanie gospodarcze wód.

8. Systemy wodociągowe. Podziały systemów wodociągowych.Zapotrzebowanie na wodę. 

9. Ujęcia wód. Zbiorniki wodociągowe. Sieci wodociągowe. 

10. Uzdatnianie wody.

11. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Systemy usuwania ścieków. Ilość ścieków i ich charakterystyka jakościowa. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Oczyszczanie ścieków.

12. Sieci gazowe w planowaniu przestrzennym. Podstawowe definicje i określenia dotyczące sieci gazowej, podział paliw gazowych, podział sieci gazowych, materiały do budowy sieci gazowych.

13. Sieci elektroenergetyczne w planowaniu przestrzennym. Potrzeby energetyczne wsi, zasady przepływu energii elektrycznej na terenach wiejskich, wymogi techniczne prowadzenia linii elektroenergetycznych.

14. Sieci ciepłownicze jako element infrastruktury przestrzennej. Podział sieci ciepłowniczych, prowadzenie sieci ciepłowniczych, elementy sieci ciepłowniczej.

15. Ocena oddziaływania inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów przy pomocy autorskiej metody


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Po zakończeniu zajęć student zostanie poddany weryfikacji wiedzy zgodnie z zakresem w/w które rozwinięte w formę  wykładów stanowiły będą podstawę zaliczenia semestru na podstawie testu.

Kryteria ocen:

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska e. 2009 Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie
2Kupiec L., Truskolaski, T.,Gołębiowska A.–2005 „Gospodarka Przestrzenna”, T. VII –Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
3Bajer J., Iwanejko R., Kapcia I. 2006 Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Cymerman R., Kurowska K., Kowalczyk C. Grunty rolne i lasy. Wyłączenie z produkcji i ich wycena. 2001 Olsztyn. Materiały edukacyjne N-3b, Seria: Nieruchomości.
2Bacior S. i inni . 2010 Sztuka oceny iinterpretacji przestrzeni, Wydawnictwo PAN Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----