poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Kod zajęć

GP-1-6,8a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 30.0 3.0
Suma 15.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab.inż.arch. Krzysztof Skalski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętność posługiwania się podkładami projektowymi.

Umiejętność dokonania analizy porównawczej wiadomości zaczerpniętych z wielu źródeł.

Umiejętność przeprowadzenia zaplanowanych badań terenowych in situ wraz z pomiarami terenowymi oraz analizą zasobu.

Znajomość zaawansowanych odpowiednich technik rysunkowych, przyborów i materiałów, służących projektowaniu oraz prezentacji projektów z zakresu architektury i urbanistyki.

Założenia i cele zajęć

Kształtowanie  umiejętności programowania i  projektowania   w oparciu o analizy gospodarcze, społeczne  i przestrzenne dla obszarów zdegradowanych

Wykształcenie umiejętności projektowania w oparciu o teorię i zasady prawidłowego projektowania przestrzeni zurbanizowanej.

Wykształcenie umiejętności uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych podczas wielostronnych negocjacji : projektant a  partnerzy programu rewitalizacji : samorząd - społeczność lokalna - inwestor-  (tu: student-prowadzący przedmiot).

Wykonanie projektu w oparciu o wieloetapowy system projektowania - kompozycja harmonijnej przestrzeni przedstawiona za pomocą różnych metod prezentacji i wizualizacji.

Prowadzący zajęcia

dr hab.inż.arch. Krzysztof Skalski

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab.inż.arch. Krzysztof Skalski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
52.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
23.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student rozróżnia poszczególne etapy programu rewitalizacji obszaru kryzysowego jako instrumentu polityki miejskiej w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej

GP_K02, GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03, P6S_KR

sporządzanie projektów, (W), sporządzanie wykresów, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Student posiada wiedzę o specyficznych uwarunkowaniach programów rewitalizacji w obszarach zurbanizowanych takich jak centra miast (szczególnie centra miast historycznych), tereny poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe

GP_W12

P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1

Student uzyskuje umiejętności do pracy w ekipie w celu przygotowania wieloletnich programów rewitalizacji.Student dokonuje waloryzacji zasobu oraz określa wytyczne projektowe ustaliwszy stopień degradacji struktur przestrzennych.

GP_U01, GP_U03

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), ocena na podstawie zapisu wideo (np. wykonania danej czynności) (U)

U2

Student jest w stanie określić i dostosować metodykę prac przygotowawczych dla programu rewitalizacji GPR(po roku 2021) w zależności od rodzaju i specyficznych uwarunkowań. Student wykonuje pod kierunkiem prowadzącego program i definiuje projekty rewitalizacji, uwzględniając istniejące budowle, stosując zasadę zrównoważonego rozwoju oraz właściwe zasady i teorie projektowe.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

U3

Umiejętność organizacji pracy w ekipie - Student wyjaśnia precyzyjnie swoje idee projektowe w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, przy użyciu właściwych technik i narzędzi prezentacji.

GP_U07, GP_U08

P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UO_02, P6S_UU, P6S_UW_inż03

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Kompetencje społeczne : Student rozumie napotkane problemy społeczne na obszarach kryzysowych i podchodzi z empatią (np. do mieszkańców i drobnych przedsiębiorców z związku z czasowymi przesiedleniami)

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

K2

Zrozumienie konieczności i prowadzenie dialogu z uczestnikami procesu rewitalizacji oraz tworzenie warunków szeroko pojmowanej partycypacji

GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, pokaz multimedialny, metoda sytuacyjna, ćwiczenia – indywidualne i grupowe konsultacje w trakcie opracowania.


Treści programowe


Wykłady

Wykłady

Wprowadzenie do tematu. Omówienie tematyki wykładów i ćwiczeń. Omówienie literatury przedmiotu.

Podstawy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Zagadnienia dotyczące projektów rewitalizacji śródmieść, osiedli mieszkaniowych i innych obszarów zurbanizowanych w tym obszarów poprzemysłowych i kolejowych (w Polsce i na świecie).

System projektowania : zasób-waloryzacja-wytyczne-projekt i jego realizacja w programach rewitalizacji.

Zasób – przypomnienie. Waloryzacja. Wytyczne projektowe. Decyzja o pozostawieniu, przeprojektowaniu lub usunięciu istniejących elementów na obszarze rewitalizowanym. Rodzaje wytycznych projektowych w programach i projektach rewitalizacji. Docenianie wartości krajobrazu w obszarach zurbanizowanych.

Odniesienie do Ustawy o rewitalizacji i do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju dla sporządzania  Gminnych Programów Rewitalizacji  GPR i Lokalnych Programów Rewitalizacji LPR

Projektowanie przekształceń obszarów zurbanizowanych w oparciu o analizy  funkcjonalno-przestrzenne. Zasady teoretyczne ilustrowane przykładami z obszarów rewitalizowanych.

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Wykłady monograficzne.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia

Wprowadzenie do tematu. Omówienie tematyki ćwiczeń poprzez  opracowanie  Noty Intencyjnej dla programu rewitalizacji.

Metodyka prac.  Omówienie literatury przedmiotu. Omówienie podkładów do projektu. Sposoby przedstawienia projektu. Metoda pracy :  konsultacje opracowania w zespołach 2-3 osobowych. Propozycje wyboru obszaru i zatwierdzenie obszaru.

Zasób. Studium historyczno-krajobrazowe. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MPZP i do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Poszukiwanie kierunku przekształceń na wybranym obszarze. Analiza demograficzna, rynek pracy, powiązania gospodarcze... 

Analiza funkcjonalna, widokowa i komunikacyjna stanu istniejącego. Szkice stanu istniejącego.

Waloryzacja stanu istniejącego i wytyczne projektowe. Szkice koncepcyjne.

Projekt koncepcji programu rewitalizacji i propozycje projektowe..

Omówienie opracowania graficznego  projektów i tekstu Noty Intencyjnej

Prezentacja Noty Intencyjnej  w formie przedstawienia przed grupą oraz w formie pisemnej i elektronicznej.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Ocena merytoryczna w trakcie konsultacji w terminach zgodnych z harmonogramem, ocena wprowadzonych uwag prowadzącego i zalecanych poprawek w czasie konsultacji oraz ocena prezentacji pracy zaliczeniowej, (w prezentacji  uczestniczą wszyscy słuchacze), ostateczna ocena przez prowadzącego na podstawie lektury tekstu pracy zaliczeniowej : oceniana jest treść, ilustracje oraz strona edytorska 

Ocena postawy studenta w czasie roku akademickiego, obecność, udział w dyskusji.

Ocena etapów prac zaliczeniowych w trakcie konsultacji 


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest :

1. Obecność na wykładach i na ćwiczeniach oraz przedstawienie prac terenowych, 

2. Dopuszczalne są nieobecności ze względów zdrowotnych, ewentualnie ITS (jesli zgłoszenie indywidualne  z ważnych powodów będzie zaakceptowane przez zespół pedagogów,

3. Dopuszczenie do prezentacji i "obrony pracy zaliczeniowej" następuje po odbyciu konsultacji w trakcie opracowywania programu i projektów rewitalizacji,

4. Zdanie egzaminu


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Lorens P., Rewitalizacja miast : planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010
2Rewitalizacja miast polskich : diagnoza, pod red. Z. Ziobrowskiego, W. Jarczewskiego, „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
3Rewitalizacja- Rehabilitacja - Restrukturyzacja - Odnowa Miast, wyd. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000
42Skalski K., Rewitalizacja we Francji - zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach -wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
5Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych, wyd. Krakowski Instytut Nieruchomości , Kraków 1996

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe , pod red. nauk. W. Jarczewskiego [w:] „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
2Obowiązujący Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Małopolskiego, portal Urzńdu Marszałkowskiego MRPO orzaz Uszczegółowienie MRPO
3Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce ,praca zbiorowa pod redakcją Joanny Poczobut, Forum Rewitalizacji, Kraków 2009
4Polska Sieć Miast Cittaslow w regionie Warmii i Mazur, (patrz strony internetowe poszczególnych miast i miasteczek) oraz Ponadlokalny Program Rewitalłizacji
5Projekty i Programy Rewitalizacji w latach 2000-2006, Studium przypadków, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2006
6Wykluczenie - Rewitalizacja - Spójność społeczna, proca zbiorowa pod red.nauk Lucyny Frąckiewicz , wyd. Woj.Sląskie, Forum Rewitalizacji 2004

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy