wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Restrukturyzacja terenów niezurbanizowanych

Kod zajęć

GP-1-6,7a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 30.0 3.0
Suma 15.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość zagadnień z przemiotów:

- Teorie gospodarki przestrzennej

- Projektowanie urbanistyczne

- Podstawy prawoznawstwa

- Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego.

Założenia i cele zajęć

C1 – Opanowanie złożoności zasad restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych.

C2 – Poznanie przepisów prawa.

C3 – Poznanie zasad wyznaczania obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej.

C4 – Opanowanie sposobów oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej.

C5 – Opanowanie sposobów programowania prac związanych z kształtowaniem tej struktury na szczeblu gminy.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
46.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
29.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma usystematyzowaną wiedzę obejmującą podstawy prawne i treści merytoryczne dotyczące zasad restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych.

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

egzamin praktyczny

W2

Zna metody i materiały stosowane przez administrację samorządową w zakresie restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

W3

Zna zastosowanie praktyczne wyników restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych

GP_W17

P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz opracować zasady restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych, koniecznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Potrafi opracować zasady restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych w zakresie gospodarki przestrzennej.

GP_U12

P6S_UW_01, P6S_UO_01, P6S_UW_inż03

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia projektowe. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz aktów prawnych i wytycznych technicznych. Wykonywanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Treści programowe


Wykłady

1. Typy układów działek gruntowych oraz cechy mające wpływ na wartość działek - 2h

2. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5000 wraz z aneksem; charakterystyka cech działek na podstawie aneksu do mapy glebowo-rolniczej - 2h

3. Wytyczne MRiRW dotyczące analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach wiejskich - 1h

4. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; kartograficzne opracowanie studialne opisujące stan istniejący przestrzeni rolniczej oraz projektowane w niej zmiany - 2h

5. Sposoby oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej wsi - 2h

6. Rola konsultacji społecznych w opracowywaniu oceny możliwości zmian społecznych, ekonomicznych i ekologicznych na obszarze wsi - 1h

7.  Planowanie i projektowanie zmian w strukturze przestrzennej wsi (na przykładzie oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne) - 2h

8. Program prac urządzeniowo-rolnych gminy (cel, sposób i forma opracowania) - 2h

9. Studium ex-ante skutków scalania gruntów (cel, sposób i forma opracowania). - 1h

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe
  1. Praca z dokumentacją graficzną planu zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej - 2h
  2. Praca z dokumentacją obejmującą studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - 2h
  3. Ocena zmian w strukturze władania gruntami i ich skutków w strukturze gospodarstw rolnych gminy- 3h
  4. Ocena dynamiki zmian w strukturze użytkowania gruntów i w strukturze użytków rolnych gminy - 3h
  5. Ocena zmian w strukturze użytków gruntowych na przykładzie sołectwa z zastosowaniem narzędzi informatycznych- 4h
  6. Ocena stanu infrastruktury wsi  z zastosowaniem narzędzi informatycznych- 4h
  7. Analiza ukształtowania działek z zastosowaniem narzędzi informatycznych- 4h
  8. Ocena wad w strukturze przestrzennej gruntów z zastosowaniem narzędzi informatycznych- 4h
  9. Zakres informacji zawartych w: Programie prac urządzeniowo-rolnych gminy; Studium ex-ante skutków scalania gruntów - 4h

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych (RTN), nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie RTN jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do restrukturyzacji terenów niezurbanizowanych.

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie RTN.

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie RTN, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie RTN jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadnień, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń:

Warunek dopuszczenia do zaliczenia:

- posiadanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału ćwiczeniowego,

- prawidłowe wykonanie ćwiczeń projektowych.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1. Harasimowicz S. 1996. Organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Skrypt AR w Krakowie
2Noga K. 2001: „Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym“. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szkoła Wiedzy o Terenie.
3Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80 poz. 717)

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Instrukcja programu Qgis http://qgis-polska.org/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy