wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Prawo budowlane

Kod zajęć

GP-1-6,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Ewa Majewska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

  Zaliczenie z przedmiotu: Podstawy prawoznawstwa

Założenia i cele zajęć

Przedstawienie zagadnień dotyczących projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Ewa Majewska

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Ewa Majewska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20
ECTS:
0.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń z nim powiązanych – właściwą dla gospodarki przestrzennej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawoznawstwa i prawa oraz ochrony własności innych.

GP_W15, GP_W19

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WG_inż

obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin pisemny (W), kolokwium

W2

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, rozporządzeń i ustaw oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie gospodarki przestrzennej oraz dokonywać ich interpretacji

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

U2

Potrafi formułować, analizować i rozwiązywać zadania prawno - budowlane z zakresu gospodarki przestrzennej

GP_U18, GP_U19

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_01, P6S_UK_02, P6S_UW_inż05 , P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

GP_K02, GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, samokształcenie, projekty


Treści programowe


Wykłady

1.Prawo budowlane  ,podstawowe definicje;

2.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego;

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,

5.Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych

6.Utrzymanie obiektów budowlanych

7-9.Omówienie wybranych zagadnień z rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • usytuowanie obiektów budowlanych,
 • budynki : kubatura , powierzchnia użytkowa,
 • zasady projektowania schodów , podjazdów,

10.Świadectwo energetyczne budynku.Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe

1.Kategoryzacja obiektów budowlanych,

2.Zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych,

3.Organizacja procesu budowlanego,dokumentacja i przepisy prawne dotyczące rozpoczęcia budowy,

4.Dokumentacja budowy,

5.Zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę,

6.Dokumentacja utrzymania obiektu budowlanego,

7.Projekt zagospodarowania działki budowlanej,

8.Projekt zagospodarowania działki budowlanej,

9.Obliczanie kubatury i powierzchni użytkowej,

10.Projekt klatki schodowej,

11.Zasady sporządzania świadectwa energetycznego budynku,

12.Wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych,


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kolokwium 1, 2, Egzamin pisemny

projekt zagospodarowania działki,

projekt klatki schodowej


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunki zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu:

 • zaliczenie dwóch kolokwium
 • oddanie projektu zagospodarowania działki
 • obecność na ćwiczeniach min 50 %
Egzamin pisemny w formie testu:
 • 50- 60 % ds
 • 61-70 % dst +
 • 71-80 % db
 • 81-90 % db +
 • 91-100 % bdb


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Ustawa: Prawo budowlane,
2Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3Opracowania własne na stronie internetowej PPUSZ w Nowym Targu dla studentów GP

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1portal internetowy Prawo dla architektów , architektura.info/prawo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy