wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Wycena nieruchomości zurbanizowanych

Kod zajęć

GP-1-6,4,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę z zakresu budownictwa niezbędną do zastosowania w prowadzonych procesach analitycznych.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematycznych podstaw wyceny nieruchomości przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw prawnych obrotu nieruchomościami  przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań.

Założenia i cele zajęć

Przedstawienie problematyki z zakresu rynku nieruchomości, metodologicznych i obliczeniowych zasad wyceny nieruchomości zurbanizowanych oraz obowiązujących standardów, działalności rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do sporządzania operatów szacunkowych dla nieruchomości zurbanizowanych i dla różnych celów wyceny.

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
43.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 3 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
32.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych tj. matematyka, geografia, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z szeroko pojętej dziedziny gospodarki przestrzennej. Zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W)

W2

Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych zmianach z zakresu szacowania nieruchomości

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

W3

Potrafi wskazać ekonomiczne i prawne uwarunkowania w praktyce rzeczoznawcy

GP_W16

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi pozyskiwać dane z odpowiednich baz danych oraz dobierać odpowiednio źródła informacji, dokonywać interpretacji i oceny przydatności danych do ich praktycznego zastosowania

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi wykonać operat szacunkowy, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobierając odpowiednią metodykę w zależności od przedmiotu i celu wyceny

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K), dyskusja

K2

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

Wykłady: wykład z prezentacją multimedialną,

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja wyników, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości. Istota i cele wyceny.

Współczesne koncepcje wyceny. Uczestnicy procesu wyceny.

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - definicja, interpretacjai sposoby określania wartości rynkowej.

Wartość godziwa, inwestycyjna, katastralna, bankowo-hipoteczna, odtworzeniowa i inne rodzaje wartości

nierynkowych.

Metodyka określania wartości nieruchomości zurbanizowanych –podejście porównawcze.

Metodyka określania wartości nieruchomości zurbanizowanych –podejście dochodowe.

Metodyka określania wartości nieruchomości zurbanizowanych –podejście kosztowe i mieszane.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

Źródła informacji o nieruchomościach - sądy wieczystoksięgowe, kataster nieruchomości, ewidencja sieci

uzbrojenia terenu, analizy i raporty wpływu czynników środowiskowych, mapy tematyczne i inne źródła informacji.

Pozyskiwanie określonych informacji tematycznych w praktyce.

Zasady wyceny nieruchomości (podejścia metody i techniki wyceny) w Polsce. wycena nieruchomości

zabudowanych obiektami o różnej funkcji, wycena nieruchomości lokalowych o funkcjach handlowo-użytkowych,

magazynowych i mieszkalnych, wycena niezabudowanych nieruchomości o różnych funkcjach.

Dobór odpowiednich czynników warunkujących wartość nieruchomości, źródeł informacji oraz metodyki wyceny.

Dokumentacja procesu wyceny.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5 - Potrafi wskazać podejścia metody i techniki wyceny, posiada wiedzę teoretyczną

do zastosowania odpowiednich metod i przepisów prawa w określonych typach wycen. Potrafi

dobrać odpowiednią metodę do rozwiązania konkretnego problemu i uzyskuje poprawne wyniki

oraz potrafi bezbłędnie sporządzić operat szacunkowy. Jest świadomy odpowiedzialności

zawodowej oraz skutków wynikających z błędnych obliczeń czy użytych informacji, w związku z

powyższym wykonuje swoje czynności z wielką dbałością i starannością.

Na ocenę 4,5 - Potrafi wskazać, rozumie i potrafi częściowo zastosować podstawowe przepisy

prawne związane z zasadami wyceny.

Na ocenę 4,0 - Potrafi wskazać i rozumie ale nie potrafi zastosować podstawowych przepisów

prawnych związanych z zasadami wyceny.

Na ocenę 3,5 - Potrafi wskazać i częściowo rozumie ale nie potrafi zastosować ekonomicznych i

prawnych uwarunkowań wyceny.

Na ocenę 3,0 - Potrafi wskazać ale nie rozumie podstawowych zasad wyceny.

Na ocenę 2,0 - Nie potrafi dobrać odpowiedniej metody do rozwiązania zadanego problemu i

wskazać odpowiedniej bazy danych.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie przedmiotu jako średnia z wyników zaliczenia wykładów i ćwiczeń


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1„Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Dydenki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2„Nieruchomości. Wybrane zagadnienia”, praca zbiorowa pod redakcją Joanny Cymerman, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), PFSRM, Warszawa 2008
2„Ile jest warta nieruchomość”, E.Mączyńska, M.Prystupa, K.Rygiel, Poltext, Warszawa 2015
3„Nieruchomość w gospodarce rynkowej”, E. Kucharska-Stasik, PWN, Warszawa 2006.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.