wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Wycena gruntów rolnych i leśnych

Kod zajęć

GP-1-6,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Student posiada podstawową teoretyczną wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi niezbędną do zastosowania w prowadzonych procesach analitycznych.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematycznych podstaw wyceny nieruchomości  przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw prawnych obrotu nieruchomościami  przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań.

Założenia i cele zajęć

Przedstawienie problematyki z zakresu wyceny gruntów rolnych i leśnych oraz roślin uprawnych i ozdobnych, metodologicznych i obliczeniowych zasad wyceny gruntów rolnych i nasadzeń. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do sporządzania operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów rolnych i leśnych.

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
43.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 3 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
32.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45
ECTS:
1.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu prawa i gospodarki nieruchomościami niezbędną do zastosowania w prowadzonych procesach analitycznych

GP_W01

P6S_WG

egzamin pisemny (W)

W2

Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych zmianach z zakresu szacowania nieruchomości gruntów rolnych i leśnych

GP_W07

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Potrafi wskazać ekonomiczne i prawne uwarunkowania w praktyce rzeczoznawcy niezbędne przy wycenie gruntów rolnych i leśnych

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi pozyskiwać dane z odpdowiednich baz danych oraz dobierać odpowiednio źródła informacji, dokonywać interpretacji i oceny przydatności danych do ich praktycznego zastosowania przy wycenie gruntów rolnych i leśnych

GP_U02

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi wykonać operat szacunkowy, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobierając odpowiednią metodykę do wyceny grutów rolnych i leśnych

GP_U11

P6S_UW_inż02 , P6S_UK_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania

GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K), dyskusja

K2

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

Wykłady: wykład z prezentacją multimedialną,

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja wyników, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

1. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości rolnych i leśnych, ograniczenia a ekologiczne zasady gospodarowania nieruchomościami.

2. Cele wycen gruntów rolnych i leśnych w świetle obowiązujących przepisów.

3. Metodyka wyceny gruntów rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych.

4. Podstawowe pojęcia dotyczące rolnictwa i gruntów rolnych

5. Podstawowe pojęcia dotyczące leśnictwa i gruntów leśnych

6. Źródła informacji dotyczących gruntów rolnych i charakterystyki gleb

7. Źródła informacji dotyczących gruntów leśnych i lasów. Opis taksacyjny lasu.

8. Cechy rynkowe gruntów rolnych

9. Cechy rynkowe gruntów leśnych i drzewostanów 

10. Analizy rynku nieruchomości rolnych - do wyceny w podejściu porównawczym

11. Analizy rynku nieruchomości leśnych - do wyceny w podejściu porównawczym 

12. Dokumentacja procesu wyceny - operat szacunkowy

13. Wycena nieruchomości rolnych w podejściu mieszanym

14. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym

15. Określanie wartości drzewostanów oraz pojedynczych drzew oraz upraw rolnych


Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

1. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości rolnych i leśnych, ograniczenia a ekologiczne zasady gospodarowania nieruchomościami. (2 godz.)

2. Cele wycen gruntów rolnych i leśnych w świetle obowiązujących przepisów. (1 godz.)

3. Metodyka wyceny gruntów rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych (podejścia metody i techniki wyceny). (2 godz.)

4. Źródła informacji dotyczących gruntów rolnych i charakterystyki gleb - pozyskanie informacji o nieruchomościach rolnych niezbędnych w procesie ich wyceny. (2 godz.)

5. Źródła informacji dotyczących gruntów leśnych i lasów. Opis taksacyjny lasu. Pozyskanie informacji o nieruchomościach leśnych niezbędnych w procesie ich wyceny. (2 godz.)

6. Cechy rynkowe gruntów rolnych. (2 godz.)

7. Cechy rynkowe gruntów leśnych i drzewostanów (2 godz.)

8. Analizy rynku nieruchomości rolnych - do wyceny w podejściu porównawczym. (2 godz.)

9. Analizy rynku nieruchomości leśnych - do wyceny w podejściu porównawczym. (2 godz.) 

10. Dokumentacja procesu wyceny - sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny gruntów rolnych lub leśnych. (2 godz.)

11. Wycena nieruchomości rolnych w podejściu mieszanym. (2 godz.)

12. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym. (2 godz.)

13. Określanie wartości drzewostanów oraz wycena pojedynczych drzew oraz upraw rolnych. (2 godz.)


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5 - Potrafi wskazać podejścia metody i techniki wyceny gruntów rolnych i leśnych,

posiada wiedzę teoretyczną do zastosowania odpowiednich metod i przepisów prawa w

określonych typach wycen. Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązania konkretnego

problemu i uzyskuje poprawne wyniki oraz potrafi bezbłędnie sporządzić operat szacunkowy.

Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz skutków wynikających z błędnych obliczeń

czy użytych informacji, w związku z powyższym wykonuje swoje czynności z wielką dbałością i

starannością.

Na ocenę 4,5 - Potrafi wskazać, rozumie i potrafi częściowo zastosować podstawowe przepisy

prawne związane z zasadami wyceny.

Na ocenę 4,0 - Potrafi wskazać i rozumie ale nie potrafi zastosować podstawowych przepisów

prawnych związanych z zasadami wyceny gruntów rolnych i leśnych.

Na ocenę 3,5 - Potrafi wskazać i częściowo rozumie ale nie potrafi zastosować ekonomicznych i

prawnych uwarunkowań wyceny gruntów rolnych i leśnych.

Na ocenę 3,0 - Potrafi wskazać ale nie rozumie podstawowych zasad wyceny gruntów rolnych i

leśnych.

Na ocenę 2,0 - Nie potrafi dobrać odpowiedniej metody do rozwiązania zadanego problemu i

wskazać odpowiednich źródeł danych.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie przedmiotu jako średnia z wyników zaliczenia wykładów i ćwiczeń

Egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1„Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Dydenki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), PFSRM, Warszawa 2008
2"Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich", Zmarlicki K., PFSRM, Warszawa 2012
3"Wycena nieruchomości leśnych", Nowak Andrzej, Educaterra, Olsztyn 2010
4"Instrukcja urządzenia lasu", PGL Lasy Państwowe, Warszawa 2003
5Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. Czuraj M. PWRiL, Warszawa 1990

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.