poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Rozwój zrównoważony w gospodarce przestrzennej

Kod zajęć

GP-1-6,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

brak

Założenia i cele zajęć

Poznanie idei i zasad rozwoju zrównoważonego oraz jego roli w gospodarce przestrzennej. Poznanie roli rozwoju zrównoważonego w rozwoju osiedli miejskich i wiejskich, gospodarce człowieka i  ochronie środowiska naturalnego oraz krajobrazu.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna możliwości wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym osiągnięć nauk przyrodniczych. Rozumie zasadę zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu środowiska.

GP_W12

P6S_WK_01

egzamin pisemny (W), dyskusja

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wprowadzić je w życie oraz wyciągnąć wnioski

GP_U05, GP_U06

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_02, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

U2

Student potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania techniczne spotykane w gospodarce przestrzennej

GP_U14, GP_U16

P6S_UW_02, P6S_UK_01, P6S_UK_02, P6S_UO_02, P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student dostrzega pozatechniczne aspekty działalności w ramach gospodarki przestrzennej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

GP_K05, GP_U01

P6S_UW_01, P6S_KK_02, P6S_KO_02, P6S_UW_inż06

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny i problemowywykład z prezentacją multimedialnąćwiczenia, dyskusjametoda przypadków, praca w grupach,samodzielne opracowanie pisemne.


Treści programowe


Wykłady

Rozwój zrównoważony - definicje, idee, główne założenia. Umocowanie prawne rozwoju zrównoważonego. Rozwój zrównoważony w dokumentach (międzynarodowych, krajowych i regionalnych). Niezrównoważony i zrównoważony rozwój gospodarki i cywilizacji. Zagrożenia społeczne, gospodarcze i ekologiczne w gospodarce przestrzennej a rozwój zrównoważony. Ochrona bioróżnorodności, georóżnorodności i dziedzictwa kulturowego w ekorozwoju. Przekształcanie terenów (degradacja i rewitalizacja) a rozwój zrównoważony. Ekologiczne miasto i wieś. Strategie zrównoważonego rozwoju. Przykłady wprowadzania w życie założeń zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony w przestrzeni gór, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki przestrzennej na Podhalu.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Główne założenia zrównoważonego rozwoju w wybranych dziedzinach życia. Ekologiczne miasto i wieś. Strategie zrównoważonego rozwoju na wybranych przykładach. Ochrona bioróżnorodności i georóżnorodności oraz dziedzictwa kulturowego na wybranych przykładach. Rola rozwoju zrównoważonego w rozwoju osiedli miejskich i wiejskich, gospodarce człowieka i  ochronie środowiska naturalnego oraz krajobrazu. Rozwój zrównoważony w przestrzeni podhalańskich miejscowości.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Sas-Bojarska A., 2017, Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
2Zemła K., 2018, architektura naturalna, Wydawnictwo Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa
3Lorens P., 2013, Równoważenie rozwoju przestrzennego miast Polskich, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Kubiak M., 2017, Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, oficzyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa-Siedlce

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-