wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Elementy fotogrametrii i teledetekcji

Kod zajęć

GP-1-6,1,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jakub Wojkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

-----

Założenia i cele zajęć

-----

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jakub Wojkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jakub Wojkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20
ECTS:
0.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych tj. matematyka, fizyka, geografia, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z szeroko pojętej dziedziny gospodarki przestrzennej. Zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

GP_W02

P6S_WG_inż, P6S_WG

kolokwium

W2

Student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat metod analiz zjawisk w układach przestrzennych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami i terminologii przyrodniczej. Rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze dzięki wiedzy z matematyki, fizyki i chemii oraz zna dyscypliny naukowe i dziedziny nauki właściwe dla gospodarki przestrzennej. Zna stosowane w nich metody badawcze.

GP_W07

P6S_WG_inż, P6S_WG

W4

Student zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarki przestrzennej.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

W5

Student zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do wykonania opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz zna techniki pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania za pomocą systemu informatycznego obiektów świata rzeczywistego do modelu GIS

GP_W16

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi prawidłowo interpretować, pozyskiwać i przetwarzać dane dot. zjawisk przyrodniczych i społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Student stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (także techniki modelu GIS) właściwych dla kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna.

GP_U02

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

U3

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie gospodarki przestrzennej.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

U4

Student potrafi prawidłowo wykorzystać dane opisujące obiekty świata rzeczywistego, pochodzące z różnych źródeł oraz elementarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej ido właściwego analizowania zjawisk i procesów społecznych (także zachodzących w przestrzeni) wraz ze wskazaniem na ich przyczyny i przebieg. Potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wyciągać wnioski.

GP_U05

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_01, P6S_UK_03

U5

Student uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

GP_U09

P6S_UO_01, P6S_UU

U6

Student wykonuje zlecone zadania badawcze, eksperymenty, symulacje komputerowe, obserwacje oraz pomiary pod kierunkiem opiekuna naukowego. Interpretuje wyniki i wyciąga wnioski, proponuje modyfikacje.

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

U7

Student stosuje metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk zachodzących w przestrzeni, dokonuje ich analizy.

GP_U11

P6S_UW_inż02 , P6S_UK_01

U8

Student potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania techniczne spotykane w gospodarce przestrzennej.

GP_U14

P6S_UW_inż03 , P6S_UK_01, P6S_UK_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

K3

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, samokształcenie 


Treści programowe


Wykłady

Matematyczne podstawy fotogrametrii.

Zasady opracowania i interpretacji obrazów cyfrowych.

Skaning laserowy naziemny i lotniczy.

Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej.

Rodzaje satelitów, urządzenia skanujące na satelitach środowiskowych.

Przegląd metod i technik teledetekcyjnych. 

Cechy charakterystyczne i parametry zdjęcia satelitarnego. 

Formaty zapisu obrazów cyfrowych.

Fotogrametria i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (przykłady z praktyki).

Europejski Program Copernicus i konstelacja satelitów Sentinel.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia

Przygotowanie zdjęcia satelitarnego do interpretacji. Wykonanie korekcji geometrycznej i radiometrycznej (2 godz.).

Badanie zawartości informacyjnej wielospektralnych zdjęć satelitarnych. Wykonywanie operacji międzykanałowych, tworzenie kompozycji barwnych, obliczanie wskaźników wegetacji, analiza i interpretacja zdjęć termalnych (2 godz.).

Opracowanie i interpretacja zdjęcia satelitarnego pod kątem oceny skutków klęski żywiołowej (powodzie, susze, pożary). Zastosowania teledetekcji w zarządzaniu kryzysowym (3 godz.).

Wykonanie klasyfikacji zdjęcia satelitarnego i sporządzenie mapy pokrycia i użytkowania terenu (4 godz.).

Określenie czasowo-przestrzennych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Detekcja zmian zachodzących w środowisku na podstawie multispektralnych obrazów satelitarnych (4 godz.).


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia oraz wykonanie projektów/zadań. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny wykonanych projektów.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Adamczyk J., Będkowski K. 2008. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydaw-nictwo SGGW, Warszawa
2Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
3Robert A. Schowengerdt., 2007. Remote Sensing, Models and Methods for Image Processing, Elsevier, Amsterdam.
4J. Sanecki J., 2006. Teledetekcja : pozyskiwanie danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
5Langley P.A., Godchild M.F., Maguire D.I., Rhind D.W., 2006. GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Sitek Z. 2000. Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
2Mularz S. 2004. Podstawy teledetekcji, wprowadzenie do GIS. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-