poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Fizyka budowli i budownitwo energooszczędne

Kod zajęć

GP-1-5,10b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 25.0 4.0
Suma 25.0 25.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki 

Podstawowe wiadomości z budownictwa i materiałoznawstwa

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie z właściwościami fizycznymi materiałów budowlanych 

Poznanie zagadnień cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych 

Zdobycie elementarnej wiedzy na temat systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii 

Poznanie zagadnień związanych z akustyką budynków, ochroną przeciwpożarową i ochroną przed wilgocią 

Poznanie zagadnień związanych z trwałością obiektów budowlanych 

Poznanie podstawowych zasad obliczania charakterystyki energetycznej budynków 

Przybliżenie idei oraz zasad sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i audytów energetycznych 

Poznanie idei haseł budynków: energooszczędnych, niskoenergochłonnych, helioaktywnych i pasywnych 

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
55.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
45.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 20 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki budowli (charakterystyki cieplno-wilgotnościowej, akustyki, ochrony przeciwpożarowej i przeciwwilgociowej); zna i rozumie idee oraz pojęcia związane z budownictwem niskoenergetycznym; zna elementarne zasady i podstawy metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

GP_W07

P6S_WG, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi przeprowadzić najprostsze obliczenia z zakresu charakterystyki cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych. Potrafi podać cechy i właściwości różnych systemów ogrzewania i źródeł ciepła oraz wykazać różnice, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Potrafi samodzielnie wykonać niektóre elementy świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

GP_U12

P6S_UW_01, P6S_UO_01, P6S_UW_inż03

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), egzamin pisemny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozwoju technik w dziedzinie ochrony cieplnej budynków i w systemach instalacyjnych oraz konieczności śledzenia zmian w przepisach i normach budowlanych. Student ma świadomość i rozumie kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz skutki ekonomiczne i ekologiczne projektowanych obiektów a także zdaje sobie sprawę, że dobór konkretnych technologii i materiałów ma wpływ na komfort i ekonomię użytkowania oraz na oddziaływanie obiektu na środowisko.

GP_K04, GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KK_02, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K), kolokwium

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia projektowe rysunkowe, rozwiązywanie zadań. 


Treści programowe


Wykłady

Podstawy fizyki materiałów budowlanych. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych. Zagadnienia związane z akustyką budynków, ochroną przeciwpożarową i ochroną przed wilgocią. Trwałość obiektów budowlanych. Skrótowe omówienie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Idea certyfikacji energetycznej budynków i audytów energetycznych. Metodologia sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zagadnienia związane z budownictwem niskoenergetycznym i pasywnym. 

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Przykłady obliczeniowe określania podstawowych wielkości w charakterystyce cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych; rozwiązania technologiczne rożnych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w budynkach; praktyczne stosowanie metodologii sporządzania świadectw energetycznych, przykłady świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb 

kryteria dla ćwiczeń projektowych: praca zawiera wymagane elementy i spełnia poprawność w stopniu podstawowym z możliwością występowania istotnych błędów: dst; praca zawiera wymagane elementy i spełnia poprawność w stopniu podstawowym z możliwością występowania nieistotnych błędów: +dst; praca zawiera wymagane elementy i jest wykonana dobrze i starannie z możliwością występowania nieistotnych błędów: db; praca jest kompletna, jest wykonana starannie i w terminie, z niewielkimi uwagami : +db; praca jest kompletna, bardzo starannie i w terminie wykonana i nie zawiera żadnych błędów : bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Aktywna obecność i udział w zajęciach. 

Zaliczenie ćwiczeń projektowych. 

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz na podstawie ćwiczeń opracowanych samodzielnie i testów. 

Dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego na podstawie oddanych ćwiczeń projektowych i obecności na zajęciach. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1 Błaszczyński T., Ksit B., Dyzman B., 2012, „Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej”, DWE, Wrocław
2Praca zbiorowa 2010, „Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli” Warszawa, Arkady (wybrane rozdziały)
3Polskie Normy dotyczące zagadnień cieplno-wilgotnościowych
4Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami
5Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego i udostępniane studentom
6Pinterić M., 2021, "Building Physics From physical principles to international standards", Springer

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Praca zbiorowa 2011, „Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania” Warszawa, Arkady
2Belniak S., Głuszak M., Zięba M., 2013, „Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne.” PWN, Warszawa
3 Dylla A. , 2015, Fizyka cieplna budowli w praktyce, PWN, Warszawa
4Laskowski L., 2005, „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
5Albers J., Dommel R., Montaldo-Ventsam H., Nedo H., Ubelacker E., Wagner J., „Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji” , 2007, Warszawa, WNT
6Marchwiński J., Zielonko-Jung K., 2014, Współczesna architektura proekologiczna, PWN
7Wnuk R., Budowa Domu Pasywnego w praktyce, 2006, Przewodnik budowlany

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.