wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Podstawy geoinformatyki

Kod zajęć

GP-1-5,8b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jakub Wojkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawy geografii fizycznej, geodezjii i kartografii.

Założenia i cele zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami geoinformatyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie narzędzi i technologi geoinformatycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym oraz przekształcaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Studenci zaznajomią się z komputerowymi metodami przeprowadzania analiz przestrzennych Nabędą również wiedzę na temat dostępności danych przestrzennych i poznają metody ich pozyskiwania.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jakub Wojkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jakub Wojkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
48.0
godz.:
0
Udział w wykładach (godz.) 10
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5
Udział w egzaminie (godz.) 3
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
27.0
godz.:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 14
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
ECTS:


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Posiada podstawowe informacje o systemach geoinformatycznych. Zna obszary zastosowań geoinformatyki, w szczególności w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym oraz przekształcaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

egzamin pisemny (W)

W2

Ma wiedzę w zakresie modeli danych przestrzennych oraz dostępności tematycznych baz danych. Zna metody pozyskiwania informacji o środowisku.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Zna podstawowe metody geoinformatyczne wykorzystywane w analizach przestrzennych.

GP_W16

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi pozyskiwać gromadzić, przetwarzać interpretować i wizualizować dane przestrzenne.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi zastosować proste metody geoinformatyczne w analizach przestrzennych.

GP_U02

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość i głęboką potrzebę ciągłego dokształcania i samodoskonalenia z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój geoinformatyki.

GP_K01

P6S_KK_02, P6S_KK_01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zleconego zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_03, P6S_KO_01, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, samokształcenie 


Treści programowe


Wykłady

Podstawowe pojęcia, funkcje i elementy systemów geoinformatycznych.

Historia rozwoju geoinformatyki w Polsce i na świecie.

Modele danych przestrzennych. Definicja obiektów i danych. 

Dane obiektowe i warstwowe.

Modele wektorowe (modele spaghetti, model topologiczny).

Modele gridowe (rastrowe) DEM, DTM, TIN. 

Ortofotografia. Rozdzielczość przestrzenna.

Podstawy metodyczne geoinformatyki.

Analizy przestrzenne 2D i 3D.

Tworzenie zapytań do bazy danych.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne

Wprowadzenie do oprogramowania geoinformatycznego. Zapoznanie się z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), funkcjonalnością i podstawowymi narzędziami.

Import i eksport danych przestrzennych. Zmiana formatu danych.

Transformacje geometryczne (resampling).

Wizualizacja danych przestrzennych. Modelowanie przestrzeni.

Analizy przestrzenne 2D i 3D.

Tworzenie zapytań do bazy danych.

Analiza spadków, ekspozycji, cieniowana.

Obliczanie pola powierzchni i objętości.

Analiza widoczności.

Pozyskiwanie informacji o terenie i konfiguracja bazy danych przestrzennych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczęszczanie na zajęcia oraz wykonanie projektów/zadań. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny wykonanych projektów.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS – obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2Litwin L., Myrda G. 2007. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo Helion S.A.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Felcenloben D. 2011. Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wydawnictwo Gall

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-