wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Elementy prawa i postępowania administracyjnego

Kod zajęć

GP-1-5,7b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza humanistyczna wyniesiona ze szkoły średniej zwłaszcza z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa (I rok studiów)

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studentów z problematyką prawa administracyjnego, uwzględniając najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, a przede wszystkim  zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego oraz  problematykę związaną z integracją europejską.

W części szczegółowej szczególny nacisk ze względu na kierunek studiów położony zostanie na Prawo gospodarki nieruchomościami Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości Prawo gospodarki komunalnej Prawo mieszkaniowe wraz z korzystaniem z lokali mieszkalnych przez funkcjonariuszy państwowych i polityką państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Zagadnienia Prawa budowlanego, oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami procedury administracyjnej - postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Prowadzący zajęcia

mgr Jakub Fenrych

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Jakub Fenrych


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
44.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
31.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
35
ECTS:
1.4
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego. Student zna struktury administracji rządoweji samorządowej oraz ich kompetencje zwłaszcza w obszarze dotyczącym gospodraki przestrzennej i nieruchomości.

GP_W01, GP_W04

P6S_WK_inż, P6S_WG

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), egzamin pisemny (W), egzamin ustny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi znaleźć aktualnie obowiązujace przepisy prawa administracyjnego matrialnego i proceduralnego. Student poiada praktyczne umiejetnosci sporządzania podstawowych pism w opariu o aktualne przepisy i orzecznictwo. Student kierować kompetnetne wypowiedzi pisemne i ustne w zakresie prawa administracyjnego.

GP_U01, GP_U07

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01, P6S_UU

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), egzamin ustny (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie potrzebę aktualizowania swej wiedzy i umiejetnosci praktycznych oraz dba o kuturę prawną i zasady współzycia społecznego.

GP_K01

P6S_KK_02, P6S_KK_01

obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin ustny (W)

K2

GP_U13

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_02, P6S_UO_01

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadków, analiza tekstów źródłowych (aktów prawnych i orzeczeń sądowych), praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

I Administracja

1.  Znaczenie pojęcia. Sposoby definiowania administracji

2.  Administracja a administracja publiczna. Różne postacie administracji publicznej.

II. Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne

1.  Definiowanie

2.  Pojęcie i cechy źródeł prawa administracyjnego i ich hierarchia

3.  Promulgacja prawa administracyjnego

III. Prawo administracyjne - wybrane zagadnienia szczegółowe (dla kierunku)

1.  Prawo gospodarki nieruchomościami

2.  Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości

3.  Prawo gospodarki komunalnej

4.  Prawo mieszkaniowe wraz z korzystaniem z lokali mieszkalnych przez funkcjonariuszy państwowych i polityką państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

5.  Prawo budowlane.

6.  Prawo geodezyjne i kartograficzne

IV. Stosunek administracyjnoprawny

V. Administracja publiczna i formy działalności administracji publicznej

VI. Ustrój administracji państwowej

VII. Samorząd terytorialny

VIII. Kontrola administracji

1.  Sądowa

2.  Pozasądowa

3.  Wewnętrzna

IX. Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

1.  Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego.

2.  Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3.  Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego

4.  Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym

5.  Stadia postępowania administracyjnego

6.  Czynności procesowe w toku postępowania

7.  Przerwanie toku postępowania administracyjnego

8.  Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie.

9.  Ugoda w postępowaniu administracyjnym.

10.  Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie, tryby nadzwyczajne.

11.  Zakres stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12.  Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji

13.  Podstawy prawne egzekucji administracyjnej

14. Przebieg postępowania egzekucyjnego

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia

Elementy prawa administracyjnego

1. Zagadnienia wstępne: pojęcie administracji, przegląd definicji i postaci administracji publicznej (poprawność stosowania pojęć)-kazusy

2. Podstawowa charakterystyka prawa administracyjnego. Problem kodyfikacji prawa administracyjnego. Systematyka prawa administracyjnego: prawo ustrojowe, materialne, procesowe.

3. Źródła prawa administracyjnego, promulgacja i publikacja aktów prawnych. Zasady prawa administracyjnego.

4. Organ administracji publicznej a organ administrujący. Podziały organów.Struktura administracji publicznej. Pojęcia: Centralizacja i decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja, autonomia, kierownictwo i nadzór, kontrola, zwierzchnictwo, zespolenie, koordynacja, współdziałanie 

5. Administracja rządowa

6. Administracja samorządowa

7. Formy działania administracji publicznej:. Akt normatywny administracji. Akt administracyjny i klasyfikacje aktów administracyjnych. Ugoda administracyjna. Porozumienie administracyjne. Czynności cywilnoprawne administracji. Podstawowe cele i zasady prawa zamówień publicznych. Czynności faktyczne administracji. (kazusy, orzecznictwo)

8. Kontrola administracji: wewnętrzna, pozasądowa, sądowa(kazusy)

9.Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego szczegółowego dla kierunku

a) Prawo gospodarki nieruchomościami

b)  Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości
c) Prawo gospodarki komunalnej.
d) Prawo mieszkaniowe wraz z korzystaniem z lokali mieszkalnych przez funkcjonariuszy państwowych i polityką państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
e)  Prawo budowlane.
f)  Prawo geodezyjne i kartograficzne


Elementy postępowania administracyjnego:

1. Analiza wszczęcia postępowania administracyjnego i wstępnych czynności organu prowadzącego postępowanie: wniosek zainteresowanego,  postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku (analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).

2. Postanowienia organu w postępowaniu administracyjnym; postanowienie o zwróceniu się o opinię, postanowienie wyrażające opinię, postanowienie o zawieszeniu postępowania, zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodów ze świadków, biegłych lub oględzin, wezwanie stron na rozprawę, wezwanie i jego prawidłowość świadków lub biegłych na rozprawę.(analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).

3.Rozstrzygnięcie organu I instancji:  decyzja rozstrzygająca sprawę co do jej istoty, decyzja o umorzeniu postępowania, postanowienie zatwierdzające ugodę.(analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).

4. Czynności organu I instancji po wydaniu decyzji: postanowienie o uzupełnieniu decyzji, postanowienie prostujące błędy decyzji, postanowienie wyjaśniające wątpliwości decyzji, zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji.(analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).

5.Działania organu II instancji po wniesieniu odwołania: postanowienie o niedopuszczalności odwołania, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i orzekająca co do istoty sprawy, decyzja umarzająca postępowanie, decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia.(analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).

6. Postępowanie sądowoadministracyjne: legitymacja procesowa, orzeczenia i postanowienia w toku postępowania przed WSA, legitymacja procesowa orzeczenia i postanowienia NSA, reprezentacja przed WSA i NSA (analiza przepisów, kazusy, orzecznictwo).


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Egzamin ustny /lub pisemny/ - zestaw pytań

1)  od 90% do 100% bardzo dobry (5,0);

2)  od 80% do 89% dobry plus (4,5);

3)  od 70% do 79% dobry (4,0);

4)  od 60% do 69%  dostateczny plus (3,5);

5)  od 50% do 59% dostateczny (3,0);

6)  poniżej 50% niedostateczny (2,0)


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin ustny /lub pisemny/ z oceną

Odpowiedź ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania) lub Odpowiedź pisemna na zestaw pytań.

Ocena wg. skali zgodnej z par. 14 ust. 1 regulaminu studiów, który obowiązuje od 1 października 2019 r. w PPUZ w Nowym Targu

Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca minimum 50% obecności na wykładach i zaliczyła ćwiczenia (kolokwium + prace)


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1J.Jagielski, M.Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, wyd.1.Wolters Kluwer Polska, 2019.
2J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd.8.Wolters Kluwer Polska, 2018.
3M.Wierzbowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd.1, CH. Beck 2019
4W.Federczyk, M.Klimaszewski, B.Majchrzak, Postępowanie administracyjne, wyd.5, CH Beck 2018.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce, CH.Beck, 2019
2B.Adamiak, J.Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarz, wyd. 16, CH Beck 2019.
3Z.Duniewska, B.Jaworska-Dębska, E.Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.) Prawo administracyjne materialne, wyd.3.Wolters Kluwer Polska, 2019.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy