poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Mechanika budowli i konstrukcje budowlane

Kod zajęć

GP-1-5,10a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 25.0 4.0
Suma 25.0 25.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Budownictwo i materiałoznawstwo. 

Podstawowe wiadomości w zakresie matematyki i fizyki. 

Założenia i cele zajęć

Nabycie przez studentów wiedzy podstawowej w dziedzinie mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów oraz wybranych zagadnień związanych z projektowaniem konstrukcji obiektów budowlanych: 

Zapoznanie z zasadami tworzenia schematów statycznych konstrukcji oraz zasadami ich pracy i kształtowania pod działaniem różnych obciążeń. Poznanie mechanizmów przekazywania obciążeń między elementami konstrukcji. Poznanie metod obliczania sił w elementach konstrukcji. Rozróżnianie rodzajów naprężeń występujących w elementach konstrukcji. 

Zapoznanie z zasadami wstępnego doboru gabarytów geometrycznych elementów i układów konstrukcyjnych w zależności od wyboru materiału konstrukcyjnego i przyjętego schematu układu nośnego. Zapoznanie z podstawowymi przepisami dotyczącymi zasad projektowania i realizacji konstrukcji nośnych żelbetowych , stalowych, drewnianych, murowanych oraz konstrukcji ze szkła i materiałów kompozytowych w świetle przepisów ujętych w EUROCOD’ach. 

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
52.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
48.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 14 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 14 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 20 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań konstrukcyjnych. Student rozumie i zna zasady doboru składowych elementów konstrukcji nośnych żelbetowych, murowych, ze stali i z drewna zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących normach.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi rozwiązywać proste zadania projektowe z zakresu statyki. Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości charakterystyk geometrycznych przekrojów, wyznaczać naprężenia w przekroju oraz zwymiarować proste elementy konstrukcyjne. Umiejętność projektowania kształtów i wymiarów geometrycznych wybranych elementów konstrukcyjnych z żelbetu, ze stali i z drewna oraz murowych z uwzględnieniem obowiązujących norm a także opanowanie zasad wstępnego doboru wymiarów geometrycznych i rodzaju fundamentów.

GP_U12, GP_U16

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UO_01, P6S_UO_02, P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozwoju technik w konstrukcjach i w branży materiałów konstrukcyjnych oraz konieczności śledzenia zmian w przepisach i normach budowlanych. Student ma świadomość i rozumie kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz skutki ekonomiczne i ekologiczne projektowanych obiektów a także zdaje sobie sprawę, że dobór konkretnych technologii i materiałów ma wpływ na życie i zdrowie użytkowników a także estetykę i oddziaływanie obiektu na środowisko.

GP_K01, GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KK_02, P6S_KR

sporządzanie projektów, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), frekwencja na zajęciach, kolokwium

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia projektowe rysunkowe, rozwiązywanie zadań. 


Treści programowe


Wykłady

Rys historyczny - rozwój konstrukcji w różnych epokach historycznych aż do czasów współczesnych. 

Klasyfikacja elementów i ustrojów konstrukcyjnych. 

Statyka na płaszczyźnie: analiza płaskich układów statycznie wyznaczalnych, wyznaczanie reakcji podporowych w prostych elementach konstrukcyjnych statycznie wyznaczalnych, wyznaczanie sił przekrojowych. 

Obliczanie cech geometrycznych przekroju poprzecznego. 

Metody wyznaczania naprężeń. 

Zasady wymiarowania podstawowych elementów konstrukcyjnych (żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych) , w świetle obowiązujących przepisów normowych. 

Projektowanie i realizacja konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych. 

Zasady wstępnego doboru wymiarów fundamentów posadowionych bezpośrednio. Systematyka współczesnych rozwiązań fundamentów głębokich. Ściany oporowe. Współczesne rozwiązania stabilizacji skarp i uskoków terenowych. 

Przegląd współczesnych przekryć o dużych rozpiętościach i obiektów o znacznych wysokościach. Przegląd praktycznych zastosowań i przykładowych realizacji. 

Ocena techniczna budynków. Formalne podstawy prognozowania trwałości i bezpieczeństwa istniejącej zabudowy. 

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

przykłady obliczeniowe ze statyki i wytrzymałości materiałów; praktyczne przykłady projektowania geometrii i obliczania nośności konstrukcji żelbetowych, murowych, drewnianych i stalowych; dobór posadowienia. 


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości:

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.

Ocena osiągniętych efektów kształcenia opiera się na średniej ważonej obliczanej dla ocen uzyskanych z wszystkich ćwiczeń, kolokwium oraz egzaminu pisemnego i ustnego. 

Kryteria dla ćwiczeń projektowych: Prawidłowość w zakresie przyjmowania schematów statycznych, obliczeń statycznych, stosowania poprawnych wzorów obliczeniowych, wyliczeń matematycznych, rysunku konstrukcyjnego, stosowanie przepisów prawa budowlanego oraz Polskich Norm. 


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Aktywna obecność i udział w zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen z egzaminu zaliczeniowego oraz na podstawie ćwiczeń opracowanych samodzielnie i testów. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie oddanych ćwiczeń projektowych i obecności na zajęciach. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Janik G., 2004, „Statyka budowli”, Warszawa, WSiP
2Janik G., 2006, „Wytrzymałość materiałów”, Warszawa, WSiP
3Praca zbiorowa 2010, „Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków” Warszawa, Arkady
4Podręczniki z zakresu konstrukcji na poziomie techników budowlanych.
5Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego i udostępniane studentom

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Praca zbiorowa 2011, „Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania” Warszawa, Arkady
2Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K. 2009, „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie”, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
3Mielczarek Z., 2009, „Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym”, Warszawa, Arkady
4Starosolski W., 2009, „Konstrukcje Żelbetowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN
5Łapko A. 2003, „Projektowanie konstrukcji żelbetowych”, Warszawa, Arkady
6Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W., 2008, „Konstrukcje metalowe” Warszawa, Arkady
7Żmuda J., „Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”, Arkady
8Marian Gwóźdź, Mariusz Maślak, Przykłady projektowania wybranych stalowych konstrukcji prętowych, Politechnika Krakowska
9Wiłun Z., 2010, „Zarys geotechniki”, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.