wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Eksploatacja urządzeń wodnych i budowle wodne

Kod zajęć

GP-1-5,9a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna

Założenia i cele zajęć

Zapoznać studenta z elementami budowli wodnych i ich eksploatacja oraz nauczyć wykorzystania procesów rzecznych dla w/w budowli. Powyższe wykonać zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
45.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
35.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
80.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
75
ECTS:
3
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość budowli wodnych i ich eksploatacji.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

odpowiedź, (W)

W2

Obliczenia podstawowe budowli wodnych.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń hydraulicznych budowli wodnych.

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Umiejętność obliczeń i analiz hydromorfologicznych.

GP_U14

P6S_UW_inż03 , P6S_UK_01, P6S_UK_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Praca w zespołach interdyscyplinarnych.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), lista obecności i spóźnień itp. (K)

K2

Praca ekspercka.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów.


Treści programowe


Wykłady

Wykład:

  1. Podstawy budownictwa wodnego - nazewnictwo - 2h
  2. Podstawowe budowle wodne: stopnie wodne, jazy, zapory - 2h
  3. Podstawowe obliczenia hydrauliczne budowli wodnych - 3h
  4. Elementy eksploatacji budowli wodnych - 3h
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Wykonanie analizy wybranych budowli wodnych - 10h
Wykonanie projektu inwentaryzacji i obliczeń hydraulicznych przebudowywanej budowli hydrotechnicznej - 10h
Wykonanie instrukcji eksploatacji jazu (lub innej wybranej budowli hydrotechnicznej) - 10h


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen:

51-60% dst;

61-70% +dst;

71-80% db;

81-90% +db;

91-100% bdb.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ustne / zaliczenie ćwiczenia w postaci przedstawienia wykonanego opracowania.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich – działy wybrane. Podręcznik Akademicki. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, s. 280.
2Begemann W. 1999. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Warszawa, s. 199
3Wołoszyn J. 1994. Regulacja rzek i potoków, Wrocła, s. 550
4Łapuszek M. 2013. Utrzymanie i zagospodarowanie rzek górskich. Kraków.
5Plesiński K., Radecki-Pawlik A. 2018. Bystrza o zwiększonej szorstkości. Rodzaje, przykłady z praktyki, hydraulika, projektowanie i problemy eksploatacyjne, Krakó, s. 280

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Glabisz W. 2007. Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 352
2Bednarczyk T. 1990. Budownictwo wodno-melioracyjne - jazy i zamknięcia budowli wodnych. Kraków
3Ślizowski R. 1993. Bystrza o zwiększonej szorstkości jako element zabudowy potoków górskich. Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak