wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Podstawy prawa rzeczowego i spadkowego

Kod zajęć

GP-1-5,7a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Jakub Fenrych

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu przedmiotu podstawy prawa i prawoznawstwa

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studentów z regulacją prawną praw rzeczowych, ich powstania, treści, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących nieruchomości.

Zapoznanie studentów z regulacją prawną polskiego prawa spadkowego (dziedziczenie testamentowe i ustawowe,zapis, polecenie itp.) oraz procedurą cywilną w zakresie prawa spadkowego.

Prowadzący zajęcia

mgr Jakub Fenrych

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Jakub Fenrych


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
44.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
31.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
35
ECTS:
1.4
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna podstawy prawa rzeczowego i spadkowego obowiązujące aktualnie w Polsce. Zna terminologię dotyczącą prawa rzeczowego i spadkowego.

GP_W01

P6S_WG

udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin ustny (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi znaleźć aktualnie obowiązujace przepisy dotyczące prawa rzeczwego i spadkowego. Potrafi sporządzać własciwe wnioski do urzedów i sądów w zakresie prawa rzeczowego (zwłascza dotyczacego nieruchomości) oraz prawa i postępowania spadkowego.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin ustny (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Sudent szanuje obowiązujące prawo i ma świadomośc konieczności aktualizacji swej wiedzy prawnej oraz społecznej zwłaszcza w obszarze dotyczącym gospodarki przestrzennej.

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadków, analiza tekstów źródłowych (aktów prawnych i orzeczeń sądowych), praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

Prawo rzeczowe:

Zagadnienia ogólne prawa rzeczowego: Pojęcie prawa rzeczowego. Instytucje i źródła prawa rzeczowego. Podmiotowe prawa rzeczowe. Przedmioty praw rzeczowych;

Pojęcie prawa własności.  Funkcja ustrojowa i społeczna własności. Treść i wykonywanie prawa własności. Własność rzeczy ruchomych. Nabycie i utrata własności rzeczy ruchomych. Własność nieruchomości – ustawowe granice treści i wykonywania własności. Nabycie i utrata własności nieruchomości. Obrót nieruchomościami. Ochrona własności. Współwłasność. Odrębna własność lokali.

Użytkowanie wieczyste: geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego, powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego;

Ograniczone prawa rzeczowe: przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka;

Posiadanie: pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania, ochrona posiadania;

Księgi wieczyste: znaczenie i ustrój ksiąg wieczystych, prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe, materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych

Prawo spadkowe

Pojęcie i skład spadku,

Dziedziczenie zagadnienia ogólne

Dziedziczenie ustawowe,

Testament jako podstawa dziedziczenia,

Forma i treść testamentu,

Stanowisko prawne spadkobiercy,

Zachowek,

Wspólność majątku spadkowego i dział spadku,

Umowy dotyczące spadku.

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia
ISAP – odnajdywanie aktualnie obowiązujących prawnych tekstów źródłowych(ustawy, rozporządzenia, akty prawa międzynarodowego itp.) Ćwiczenia w interpretacji aktów prawnych, wyszukiwanie aktów prawnych powiązanych.
Ćwiczenia dotyczące prawa rzeczowego:
Nabycie i utrata własności (analiza aktów prawnych, orzecznictwa, doktryny);Umowy w zakresie przeniesienia własności rzeczy ruchomych (analiza przepisów, wzorów umów, kazusy i orzecznictwo);Umowy w zakresie przeniesienia własności nieruchomości (analiza przepisów, wzorów umów, kazusy i orzecznictwo);
Decyzje administracyjne odnoszące skutki w prawie rzeczowym (analiza przepisów, aktów administracyjnych, kazusy i orzecznictwo);
Obrót nieruchomościami - zagadnienia prawne dotyczące pojęcia obrotu nieruchomościami, działalność gospodarcza w tym zakresie, podatki  (analiza przepisów, wzorów umów, aktów administracyjnych, kazusy i orzecznictwo);
Nieruchomości rolne i obrót nimi (analiza przepisów, wzorów umów, aktów administracyjnych, kazusy i orzecznictwo);
Odrębna własność lokali(analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Użytkowanie wieczyste (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Ograniczone prawa rzeczowe: przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Posiadanie: pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania,  (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Księga wieczysta - ustrój i prowadzenie ksiąg wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe -zakładanie, wnioski, podstawy wpisów (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Ochrona własności i ochrona posiadania w prawie polskim (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo)

Ćwiczenia dotyczące prawa spadkowego:
Pojęcie spadkodawcy i spadkobiercy - pokrewieństwo i powinowactwo a dziedziczenie, osoby bliskie spadkodawcy,spadkobiercy niebędący osobami fizycznymi (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Dziedziczenie gospodarstw rolnych (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Śmierć spadkodawcy jako moment otwarcia spadku - śmierć spadkodawcy, uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie zgonu, akt zgonu
(analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Dziedziczenie i niegodność dziedziczenia (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Umowy o dziedziczenie i jego zrzeczenie się (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Dziedziczenie na podstawie testamentu - Zdolność testowania oraz wola testowania i jej wady. Rodzaje testamentów,wymogi prawne ważności poszczególnych  testamentów (forma i treść testamentu). Przyczyny i skutki nieważności testamentu. (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Inne rozrządzenia testamentowe: Zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie,(analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);
Dziedziczenie ustawowe - krąg dziedziczących i kolejność dziedziczenia ustawowego (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Drogi nabycia spadku: stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Odpowiedzialność za długi spadkowe (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Zachowek (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);Wspólność majątku spadkowego, dział spadku i zniesienie współwłasności (analiza przepisów, kazusy i orzecznictwo);

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Egzamin ustny /lub pisemny/ - zestaw pytań

1)  od 90% do 100% bardzo dobry (5,0);

2)  od 80% do 89% dobry plus (4,5);

3)  od 70% do 79% dobry (4,0);

4)  od 60% do 69% dostateczny plus (3,5);

5)  od 50% do 59% dostateczny (3,0);

6)  poniżej 50%  niedostateczny (2,0)


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin ustny /lub pisemny/ z oceną

Odpowiedź ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania) lub Odpowiedź pisemna na zestaw pytań.

Ocena wg. skali zgodnej z par. 14 ust. 1 regulaminu studiów, który obowiązuje od 1 października 2019 r. w PPUZ w Nowym Targu

Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca minimum 50% obecności na wykładach i zaliczyła ćwiczenia (kolokwium + prace)Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
2Ustawa z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2019 poz. 1145)
3Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).
1.E.Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 12, CH Beck 2018.
2.E.Skowrońska- Bocian, Prawo spadkowe, wyd. 12, CH Beck 2018.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A.Bieliński, M.Pannert, Prawo cywilne-część ogólna. Praworzeczowe, wyd.5 CH.Beck 2018
2E. Gniewek, A., Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, CH.Beck 2013
3E. Gniewek, Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom4, CH.Beck 2012
4J.Ruszewski, Dziedziczenie ustawowe i testamenty, Olsztyn 2019 (na http://www.powiat.suwalski.pl/files/20191104144910-2-Dziedziczenie-i-testamenty---poradnik-2019.pdf)
5 A., K.Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. T.IV.A., CH.Beck 2018
6 A., K.Osajda (red.) Prawo i postępowanie spadkowe.Komentarz. T.IV.B, CH Beck 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----