poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Strategia rozwoju gminy

Kod zajęć

GP-1-5,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 15.0 3.0
Suma 25.0 15.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 Zadaniem kształcenia w obszarze strategii rozwoju jest wprowadzanie słuchaczy w zagadnienia problematyki bieżących trendów w zakresie koncepcji rozwoju organizacji, czynników determinujących potencjał rozwoju, modeli organizacyjnych oraz strategii w tym zakresie. Ponadto student w obszarze przekazywanych treści nabywa umiejętności diagnozy rozwoju gminy i w konsekwencji budowy dalszych potencjalnych kierunków jej rozwoju.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętności prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

 Student powinien zdobyć wiedzę i umiejętności oraz opanować narzędzia wykorzystywane w diagnozie rozwoju gminy

Student powinien umieć samodzielnie zdiagnozować gminę pod kątem rozwoju

Student powinien umieć opracować strategię rozwoju przykładowej gminy.

Student powinien współpracować w grupie, swobodnie wypowiadać swoje myśli, wnioski oraz prezentować analizowane przypadki na tle grupy 

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu, gospodarki lokalnej oraz przygotowania strategii rozwoju gminy, jako narzędzia programowania rozwoju lokalnego.

GP_W01

P6S_WG

egzamin pisemny (W)

W2

Student ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o procesach i konsekwencjach ich zmian. Zna rodzaje więzi społecznych i ich ewolucję. Posiada wiedzę o człowieku - jego roli w tworzeniu struktur społecznych oraz w tych strukturach funkcjonującym. Posiada wiedzę o relacjach między samorządami i mieszkańcami.

GP_W09

P6S_WK_01, P6S_WK_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zasobów stanowiących podstawę rozwoju jednostek terytorialnych.

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz prawidłowo określa priorytety służące rozwiązaniu konkretnego zadania.

GP_K03, GP_K08

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

GP_K06

P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, case study, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady
 1. Gospodarka lokalna i jej podstawowe cele

 2. Rozwój lokalny i jego uwarunkowania

 3. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

 4. Model budowy strategii rozwoju gminy

 5. Czynniki sprzyjające i utrudniające tworzenie skutecznych strategii rozwoju

 6. Zasady i metody sporządzania strategii rozwoju gminy

 7. Diagnoza i analiza strategiczna gminy

 8. Tworzenie scenariuszy rozwoju gminy

 9. Realizacja projektów dot. strategii rozwoju gminy.

Ćwiczenia
ćwiczenia
 1. Gospodarka lokalna i jej podstawowe cele

 2. Rozwój lokalny i jego uwarunkowania

 3. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy

 4. Model budowy strategii rozwoju gminy

 5. Czynniki sprzyjające i utrudniające tworzenie skutecznych strategii rozwoju

 6. Zasady i metody sporządzania strategii rozwoju gminy

 7. Diagnoza i analiza strategiczna gminy

 8. Tworzenie scenariuszy rozwoju gminy

 9. Realizacja projektów dot. strategii rozwoju gminy.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus;

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: projekty, ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Kudłacz T. Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej. W: Gospodarka regionalne i lokalna (pod red. Z.Strzelecki). PWN, Warszawa 2008
2.Kudłacz T. Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa 1999

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
3.Benio M., Bober J., Hausner J., Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł. Programowanie rozwoju regionalnego. Podręcznik dla samorządów województwa. Ministerstwo Gospodarki, Kraków
4.Kudłacz T. Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym. Pomocnicze materiały dydaktyczne, AE Krakowie, 1992.
5.Strahl D. Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa, 1990

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-