wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Matematyczne podstawy wyceny nieruchomości

Kod zajęć

GP-1-5,4,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu wybranej specjalności. 

Założenia i cele zajęć

Przedstawienie problematyki z zakresu matematyki finansowej oraz statystyki matematycznej jako podstawy analiz związanych z wycena nieruchomości. 

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
27.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
23.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 13 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20
ECTS:
0.8
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma rozszerzona wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu wyceny nieruchomości

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiednie metody analityczne do rozwiązania określonego typu zadań z zakresu wyceny nieruchomości

GP_U11

P6S_UK_01, P6S_UW_inż02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), egzamin pisemny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia warsztatowe


Treści programowe


Wykłady

Postęp arytmetyczny i geometryczny, procent prosty, procent składany, oprocentowanie ciągłe – pomnażanie i dyskontowanie kapitału. Zwielokrotnienie kapitału. Metody statystyczne wykorzystywane w analizie rynku nieruchomości. Analiza dynamiki zjawisk.

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe

Zadania z zakresu pomnażania i dyskontowania kapitału. Ocena efektywności inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu. Nominalna i efektywna stopa procentowa. Analiza trendu zmiany cen na rynkach nieruchomości


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5 - Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązania konkretnego problemu i uzyskuje poprawne wyniki. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz skutków wynikających z błędnych obliczeń czy użytych informacji, w związku z powyższym wykonuje swoje czynności z wielką dbałością i starannością Na ocenę 4,5 - Potrafi wskazać, rozumie i potrafi częściowo zastosować podstawowe wzory związane z zasadami wyceny. Na ocenę 4,0 - Potrafi wskazać i rozumie ale nie potrafi zastosować podstawowych wzorów związanych z zasadami pomnażania i dyskontowania kapitału. Na ocenę 3,5 - Potrafi wskazać i częściowo rozumie ale nie potrafi zastosować podstawowych wzorów. Na ocenę 3,0 - Potrafi wskazać ale nie rozumie podstawowych wzorów stosowanych do rozwiązania danego zagadnienia. Na ocenę 2,0 - Nie potrafi dobrać odpowiedniej metody do rozwiązania zadanego problemu. 

Skala:

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie przedmiotu jako średnia z wyników zaliczenia wykładów i ćwiczeń 

Egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.
2Podgórska M., Klimkowska J. Matematyka finansowa. PWN. Warszawa. 2011
3Dydenko J.red. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Dydenko J.red. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.