poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Teorie organizacji i zarządzania

Kod zajęć

GP-1-5,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 15.0 3.0
Suma 25.0 15.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu ekonomii.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętności prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

Opanowanie przez studentów umiejętności związanej z prawidłowym używaniem terminologii nauk organizacji i zarządzania, wiedzy w zakresie podstawowych zjawisk i procesów odnoszących się do omawianych treści

Student powinien umieć identyfikować zarządzanie jako proces.

Student powinien umieć wykorzystywać różne metody i techniki zarządzania w różnych organizacjach.

Prowadzący zajęcia

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Egzaminator/ Zaliczający

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
46.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
29.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma elementarną wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania i potrafi wykorzystać ją do zarządzania firmą.

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

test standaryzowany, (W), wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W)

W2

Ma elementarną wiedzę na temat prowadzenia przedsiębiorstwa i zarzązdania

GP_W06

P6S_WK_03, P6S_WK_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi stosować zasady organizacji i zarządzenia w celu organizowania pracy zespołów i kierowania ludźmi. Posługuje się przy tym normami i zasadami etycznymi.

GP_U06

P6S_UW_02, P6S_UK_02, P6S_UW_inż02

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

Potrafi uczyć się w sposób ukierunkowany, zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz prawidłowo określa priorytety służące rozwiązaniu konkretnego zadania.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, case study, filmiki, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

1.Wstęp do przedmiotu, organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania, sprawność zarządzania i rola menadżerów w organizacji, ewolucja nauki o zarządzaniu, współczesne trendy w zarządzaniu.

2.Otoczenie organizacji

3.Pojęcie zarządzania; Funkcje zarządzania

4.Sprawność zarządzania i rola menedżerów w organizacji

5.Ewolucja nauk o zarządzaniu; Pojęcie dżungli zarządzania

6.Współczesne trendy w zarządzaniu

7.Proces zarządzania

8.Rola ludzi w organizacji oraz podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

9. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu oraz wymiary zarządzania współczesną organizacją
Ćwiczenia
ćwiczenia

1.Wstęp do przedmiotu,

2. Organizacja i zarządzanie - istota pojęć,

3. Funkcje zarządzania,

4. Sprawność zarządzania i rola menadżerów w organizacji,

5. Ewolucja nauki o zarządzaniu,

6. Współczesne trendy w zarządzaniu,

7. Otoczenie organizacji

8. Planowanie i hierarchia planów,

9. Kierowanie a przywództwo,

10. Rola liderów,

11. Motywowanie - istota systemów motywacyjnych,

12. Proces kontroli,

13. Struktura organizacyjna,

14. Rola ludzi w organizacji oraz podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

15. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu oraz wymiary zarządzania współczesną organizacją

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ocena umiejętności pracy w grupie, ocena aktywności podczas zajęć, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe – jeśli ocena jest pozytywna student jest dopuszczony do egzaminu ,

Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006;
2Zarządzanie. Teoria i praktyka, red naukowa: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996; Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992
4Stoner J.A.F., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999 rok
5Thomson A. A., Sricland A. J., “Strategic Management. Concepts andCases, BPI – Irwin, Homewood, Illinois 1987

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
3Hapten K.J., „Effective strategic managment, analysis and action”, Boston University, 1988

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----