wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Kod zajęć

GP-1-5,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 15.0 3.0
Suma 25.0 15.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu ekonomii i gospodarki przestrzennej zdobyta podczas wcześniejszych lat studiów.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętności prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

Student powinien rozumieć współzależności zachodzące pomiędzy kulturą a gospodarką,

Student  powinien znać społeczny kontekst zagospodarowania przestrzeni oraz  cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania,

Student powinien umieć określić potrzeby w zakresie usług publicznych,

Student powinien znać dylematy gospodarki przestrzennej.

Prowadzący zajęcia

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Egzaminator/ Zaliczający

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
46.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
29.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

GP_W01

P6S_WG

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Posiada podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi.

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych,

GP_U03

P6S_UW_02, P6S_UW_inż04

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem regionu.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, filmy, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

1.Przestrzeń społeczna

2.Koncepcja zrównoważonego rozwoju (środowisko, ekonomia, społeczeństwo)

3.Dialog społeczny

4. Gospodarka lokalna vs gospodarowanie przestrzenią

5. Miasto istota, znaczenie – co się zmieniło po przystąpieniu do UE

6. Funkcje miasta,

7. Rodzaje miast,

8. Globalizacja

9. Cyfryzacja, społeczeństwo informacyjne

10. Innowacje i przedsiębiorczość

11. Infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna w regionie

12. Podmioty wytwarzające przestrzeń

13. Narzędzia wytwarzania przestrzeni

14. Relacje miedzy człowiekiem a przestrzenią


Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia

1.  Jak kultura (ujęcie piramidy) wpływa na postrzeganie danego problemu

2. Jakie zmiany kulturowo - społeczne nastąpiły w zamieszkiwanym regionie na przestrzeni ostatnich 5 lat

3.  Jakie nastąpiły zmiany w podejściu do społeczno - kulturowych uwarunkowań GP po przystąpieniu do UE (czy był podejmowany dialog społeczny, jak tak to w jakich obszarach, czy występują obecnie sytuacje problemowe – jakie? Jak je można rozwiązać? Jakie strony mogą wystąpić podczas negocjacji, czy występują konsultacje – konsultacje społeczne)

4.  Globalizacja czy ma wpływ na postrzeganie danego problemu

5.  Cyfryzacja, społeczeństwo informacyjne – w jaki sposób kształtuje społ – kult. uwarunkowania GP

Każdy podpunkt od 1-5 należy wskazać czynniki stymulujące i hamujące gospodarowanie przestrzenią w obszarze społeczno0 kulturowym

6.  Innowacje i przedsiębiorczość - w jaki sposób kształtuje społ – kult. uwarunkowania GP

7. Infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna w regionie

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ocena umiejętności pracy w grupie, ocena aktywności podczas zajęć, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe – jeśli ocena jest pozytywna student jest dopuszczony do egzaminu ,

Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1A. Karwińska, Gospodarka, Przestrzenna. Uwarunkowania społeczno – kulturowe, PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1J. Królikowski, J. Rylke, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy