poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Gospodarka nieruchomościami

Kod zajęć

Gp-1-5,1,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 25.0 25.0 4.0
Suma 25.0 25.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1. Wiedza z zakresu matematyki, fizyki zdobyta w szkole średniej.

2. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje naukowe, książki naukowe).

4. Umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role.

5. Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji

Założenia i cele zajęć

C1.  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami a także podstawami prawnymi i kompetencjami organów administracji publicznej.

C2.  Zapoznanie studentów ze znaczenie geodezyjnych źródeł danych w gospodarce nieruchomościami oraz  Zintegrowanym System Informacji o Nieruchomościach.

C3.  Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, umiejętność wyboru, zastosowania właściwej metody i narzędzi.

C4. Nabycie przez studentów umiejętności operowania wybranymi procedurami z zakresu gospodarki nieruchomościami.

C5.  Zapoznanie studentów z dokumentacją z zakresu podziałów, rozgraniczeń, oraz scalenia i podziału nieruchomości.. 

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
52.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
48.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 11 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna podstawowe i nowoczesne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w ramach gospodarki nieruchomościami.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

test standaryzowany, (W)

W2

Student zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, oraz zna techniki pozyskiwania i przetwarzania danych z zakresu gospodarki nieruchomosciami.

GP_W16

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student w ramach gospodarki nieruchomościami potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Student w ramach gospodarki nieruchomościami potrafi dokonać identyfikacji oraz sformułować specyfikacje prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz potrafi ocenić przydatność wykorzystywanych narzędzi i metod

GP_U15

P6S_UW_02, P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi określić kolejność realizacji poszczególnych działań w zakresie zadań gospodarki nieruchomościami.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia projektowe. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej katastru nieruchomości, oraz aktów prawnych i wytycznych technicznych. Wykonywanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Treści programowe


Wykłady

1. Podstawy gospodarki nieruchomościami – rys historyczny, pojęcia i definicje. - 2h

2. Wybrane podstawy prawne gospodarki nieruchomościami, kompetencje organów administracji publicznej. Znaczenie geodezyjnych źródeł danych w gospodarce nieruchomościami. -2h

3. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Wybrane procedury gospodarki nieruchomościami - obrót nieruchomościami publicznymi. - 2h

4. Podstawowe Trwały zarząd – ustanowienie, aktualizacja opłat rocznych. Ustanowienie odrębnej własności lokali i ich zbywanie na rzecz dotychczasowych najemców.Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców. - 2h

5. Rozgraniczenia nieruchomości –wprowadzenie do tematu. - 2h

6. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym. - 2h

7. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne podziału nieruchomości.Podziały nieruchomości według przepisów o gospodarce nieruchomościami. - 2h

8. Podziały wykonywane niezależnie od ustaleń planu miejscowego. - 2h

9. Podziały nieruchomości z urzędu.Problematyka dotycząca podziału nieruchomości i przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych. - 2h

10. Scalenie i podział nieruchomości - obowiązujące procedury. - 2h

11. Rozliczenia obowiązujące przy scaleniu i podziale nieruchomości. - 2h

12. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości spowodowanych ich podziałem, scaleniem i podziałem, budową urządzeń infrastruktury technicznej. - 2h

13. Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości – istota podstawowe pojęcia.Wywłaszczenie nieruchomości według ustawy zasady, podstawowe pojęcia. Procedury wywłaszczenia na cele realizacji inwestycji liniowych. - 1h


Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia

1. Pozyskanie i przygotowanie dokumentacji do wykonania operatu rozgraniczenia nieruchomości - 1h

2. Analiza dokumentacji technicznej EGiB i badanie KW - wykonanie załączników. - 2h

3 Zgłoszenie pracy geodezyjnej i powiadomienie stron postepowania rozgraniczeniowego i wyznaczenie terminu rozprawy granicznej. - 2h

4 Rozprawa graniczna - Protokół graniczny, Akt ugody i pomiar granic. - 2h

5 Opracowanie kameralne Rozliczenie powierzchni klas i użytków i wykonanie dokumentacji mapowej. - 2h

6. Analiza dokumentacji w procesie podziału nieruchomości - 1h

7. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, zawiadomienia stron, przyjęcie granic - 2h

8. Wykonanie protokołu przyjęcia granic. pomiar kontrolny i rozliczenie powierzchni klas i użytków. - 2h

9. Sporządzenie wymaganych załączników operatu podziałowego - 2h

10 Wybór obszaru do scalenia i podziału nieruchomości. - 1h

11 Protokół przyjęcia granic obszaru opracowania oraz rejestr przed scaleniem i podziałem nieruchomości. - 2h

12 Projekt sieci drogowej oraz nowego układu granic działek ewidencyjnych - 2h

13 Rejestr po scaleniu i podziale nieruchomości - 2h

14 Opracowanie dokumentacji graficznej - mapa scalenia i podziału nieruchomości i szkic wyniesienia projekrowanych działek - 2h


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie gospodarki nieruchomościami (GN), nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie (GN) jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do założenia operatów w zakresie (GN).

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie (GN).

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie GN, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie GN jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadnień, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń:

Warunek dopuszczenia do zaliczenia:

- posiadanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału ćwiczeniowego,

- prawidłowe wykonanie projektów ćwiczeniowych.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Grzechnik B. Marzec Z. 2014. MAPY DO CELÓW PRAWNYCH PODZIAŁY SCALANIE I ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOKUMENTACJA DLA DRÓG I KOLEI
2Rozporzadzenie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 453) z pózn. zm.
3Rozporzadzenie w sprawie podziału nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663) z pózn. zm.
4Rozporządzenie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości z dnia 4maja 2005 (Dz.U. 2005 nr 86 poz. 736) z pózn. zm.
5Prawo geodezyjne i kartograficzne 17 maja 1989 (Dz. U. Nr 30, poz. 163), z pózn. zm.

Wykaz literatury uzupełniającej

Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy