poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Wiejskie układy gruntowe

Kod zajęć

GP-1-4,8b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 wiedza z zakresu geografii i historii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Poznanie wiejskich układów gruntowych, form użytkowania ziemi i obrotu nimi w powiązaniu z historycznymi, społecznymi, prawnymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami pozwala szerzej spojrzeć na gospodarczą działalność człowieka na wsi i jej planowanie w przyszłości. Ma to swój wyraz w kształtowaniu krajobrazu wiejskiego i lokalnej społeczności, kreującej jej rzeczywistość w przestrzeni i w swoistym ładzie ekologicznym, społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami planowania układów gruntów na terenach wiejskich. Znajomość typologii wsi, układów działek, prawa, struktury własności i użytkowania ziemi oraz procesów scalania i rozkawałkowania ziemi jest istotna przy kształtowaniu środowiska wiejskiego zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Student zapozna się również z problematyką kształtowania wiejskich układów gruntowych w górach, ze szczególnym uwzględnieniem Podhala.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 8 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna procesy i sposoby kształtowania układów gruntów na wsiach.

GP_W03, GP_W09

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż, P6S_WK_inż

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W)

W2

Student zna źródła informacji o układach gruntów i metody ich badania (analizy) oraz kształtowania.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi określić morfogenetyczny typ wsi i jej układ gruntów. Umie też korzystać z różnych źródeł (m.in. kartograficznych, historycznych) przy badaniu i kształtowaniu układów gruntowych na wsiach.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

U2

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów koncentracji i rozdrabniania (rozkawałkowania) gruntów na wsiach.

GP_U03

P6S_UW_02, P6S_UW_inż04

U3

Student potrafi określić i zaprojektować kierunki zmian układów gruntów w dowolnej wsi oraz podać i uzasadnić słuszność takich działań. Umie też wyciągać wnioski.

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student współdziała i pracuje w grupie.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

K2

Student ma świadomość poszarzenia i uaktualniania wiedzy o środowisku wiejskim.

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

 Aktywny wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem slajdów (prezentacja multimedialna), ćwiczenia – praca indywidualna (rozwiązywanie problemu) i w zespołach zadaniowych (projekty), zajęcia terenowe


Treści programowe


Wykłady

- Pojęcie i typologia wsi. Rodzaje układów przestrzennych (okolnica, owalnica, wieś placowa, wielodrożnica, ulicówka, szeregówka, łańcuchówka, rzędówka, wieś folwarczna, przysiółek, wieś samotnicza).

- Pierwotne układy pól (pasowy, blokowy, niwowy, blokowo-niwowy, długopasmowy, wielkoblokowy, małoblokowy).

- Obiekty powierzchniowe (działka, parcela, użytek gruntowy, działka gospodarcza, obręb, nieruchomość, gospodarstwo rolne).

- Działka a parcela. Rodzaje działek (ewidencyjna, gruntowa, budowlana).

- Scalenia gruntów. Komasacja gruntów. Postępowanie scaleniowe

- Parcelacja i separacja gruntów.

- Rozłóg gruntów. Zagospodarowanie rozłogu gruntów. Rozkawałkowanie ziemi.

- Granice na wsi. Rodzaje granic.

- Podstawy prawne zagospodarowania gruntów.

- Formy użytkowania ziemi.

- Własność ziemi. Prawo własności a użytkowania gruntów.

- Obrót ziemią (sprzedaż-kupno, dzierżawa, użyczanie). Służebność gruntów.

- Rozwój sieci osadniczej na wsi. Infrastruktura techniczna i społeczna wsi. Infrastruktura ekologiczna (duże i trwałe biocenozy, elementy wyspowe, korytarze ekologiczne).

- Morfologia wsi karpackich. Typy morfogenetyczne wsi na Podhalu. Układy pól na Podhalu. Zaspokojenie podhalańskiego „głodu ziemi”.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe,
ćwiczenia

- Metody badań układów pól. Materiały źródłowe.

- Zdjęcia lotnicze. Ortofotomapy. Zdjęcia satelitarne.

- Mapy ewidencji gruntów. Księgi wieczyste. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Struktura użytkowania ziemi. Mapy użytkowania ziemi.

- Układy pól. Rozłóg ziemi. Wskaźnik ukształtowania rozłogu ziemi gospodarstwa rolnego.

- Scalenia gruntów. Komasacja gruntów.

- Produktywność ziemi. Mierniki produktywności ziemi.

- Problemy środowiskowe i sposoby ich rozwiązania (na przykładzie górskiej wsi).


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

 Kolokwium zaliczeniowe. Zasadą dopuszczenia do końcowego kolokwium jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. 

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
2Musiał W., 2008, Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, IGiPZ PAN, Warszawa.
2Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
3Hopfer A., Urban M., 1984, Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4Szulc H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce. PAN IGiPZ, Wydawnictwo „Continuo”, Wrocław.
5Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., 2006, Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Warszawa.
6Drożdż-Szczybura M., 2000, Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
7Miraj K., 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-