wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Modelowanie komputerowe

Kod zajęć

GP-1-4,6b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera, rozwinięta wyobraźnia przestrzenna

Założenia i cele zajęć

Przekazanie studentowi wiadomości oraz praktycznych umiejętności wykorzystania i posługiwania się technikami CAD w środowisku Windows oraz Internetem w planowaniu przestrzennym oraz w projektowaniu urbanistycznym.

Prowadzący zajęcia

dr inż.arch. Grzegorz Mirek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż.arch. Grzegorz Mirek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 4 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna i rozumie metody stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarki przestrzennej w oparciu o technikę komputerową.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi przedstawić graficzny zapis ustaleń planistycznych, analiz urbanistycznych w programach typu CAD

GP_U15, GP_U16

P6S_UW_inż02 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05 , P6S_UW_02, P6S_UO_02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student ma świadomość stałego aktualizowania wiedzy przy ciągły rozwoju programów komputerowych wspomagających pracę analityczno – projektową.

GP_K01

P6S_KK_02, P6S_KK_01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne, pokaz, samokształcenie


Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Wykaz tematów:

1.  Podstawowe wiadomości o programie AutoCAD

2.  Specyfika tworzenia rysunków w technice komputerowej

3.  Wiadomości wstępne o programie

4.  Konfigurowanie arkuszy do rysowania

5.  Praca na warstwach

6.  Układy współrzędnych i wprowadzanie wartości zmiennych

7.  Narzędzia wspomagające rysowanie precyzyjne

8.  Polecenia do rysowania linia polilinia

9.  Rysowanie punktu, linii, polilinii i jej edycja

10.  Rysowanie prostokątów i figur foremnych

11.  Rysowanie okręgów, pierścieni i elips

12.  Polecenia do rysowania łuk, koło, splajm

13.  Rysowanie multilinii i jej modyfikacja

14.  Polecenia obwiednia, region, dopasuj

15.  Polecenia do modyfikacji obiektów.

16.  Polecenia przesuń i obrót

17.  Polecenia kopiuj, lustro, szyk kołowy, szyk prostokątny, odsuń

18.  Polecenia skala, rozciągnij

19.  Polecenia zaokrąglaj, fazuj

20.  Polecenia utnij, wydłuż, przerwij

21.  Zaawansowane metody zaznaczania obiektów

22.  Kreskowanie, wypełnianie obiektów i ich zmiana

23.  Wymiarowanie obiektów i ich modyfikacja

24.  Tworzenie i edycja tekstów

25.  Definiowanie i wstawianie bloków oraz atrybutów i ich edycja

26.  Definiowanie bloków

27.  Wstawianie bloków

28.  Edycja bloków

29.  Atrybuty bloków

30.  Drukowanie rysunkówKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta


Po zakończeniu zajęć student zostanie poddany weryfikacji wiedzy zgodnie z zakresem w/w które rozwinięte w formę ćwiczeń oraz wykładów stanowiły będą podstawę zaliczenia semestru.

Kryteria ocen:

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdbForma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Uzyskanie pozytywnej oceny za projekt z zakresu przedmiotowej problematyki, obecność na ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach, postępy w projektowaniu, terminowość


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1AutoCAD 2018 PL - Andrzej Pikoń
2Pikoń AutoCAD 2005. Pierwsze kroki, wyd. HELION

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1J. Czepiel, AutoCAD, Ćwiczenia praktyczne 2D, wyd. – WPŚ, 2010

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----