wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Struktura przestrzenna gospodarstw

Kod zajęć

GP-1-4,8a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1. Wiedza z zakresu matematyki, zdobyta w szkole średniej.

2. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.

3. Umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł.

4. Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji.

5. Umiejętność analizowania informacji i wyciągania wniosków

Założenia i cele zajęć

C1.  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami wchodzącymi w zakres organizacji gospodarstwa rolnego.

C2.  Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania terytorium gospodarstwa rolnego.

C3. Poznanie metod i technologii umożliwiających wykonanie analiz wiejskich układów gruntowych.

C4. Poznanie przez studentów narzędzi usprawniających proces oceny struktury przestrzennej gospodarstw rolnych.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna klasyczne i nowoczesne metody, techniki, stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z oceną struktury przestrzennej gospodarstwa rolnego.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

kolokwium, projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

W2

Posiada wiedzę w zakresie zasad kształtowania przestrzennej organizacji terytorium gospodarstwa rolnego.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Student zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, oraz zna techniki pozyskiwania i przetwarzania niezbędnych danych w zakresie oceny struktury przestrzennej gospodarstwa rolnego.

GP_W16

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student w ramach przedmiotu potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student w ramach przedmiotu potrafi dokonać identyfikacji oraz sformułować specyfikacje prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz potrafi ocenić przydatność wykorzystywanych narzędzi i metod.

GP_U15

P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

U3

Student potrafi dokonać oceny struktury przestrzennej gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi.

GP_U16

P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05 , P6S_UW_02, P6S_UO_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi określić kolejność realizacji poszczególnych zadań i realizować je w praktyce.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i kartograficzna) jako żródła umożliwiajacego ocenę ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych. Wykonywanie zadań z zastosowaniem klasycznych metod i nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Treści programowe


Wykłady

 1. Prace urządzeniowo-rolne umożliwiające poprawę rolniczego zagospodarowania gruntów.-1h
 2. Charakterystyka ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego.-1h
 3. Podstawowe parametry charakteryzujące przestrzenne ukształtowanie gruntów gospodarstwa rolnego.-1h
 4. Problematyka transportu rolnego w ośrodkach gospodarczych.-1h
 5. Rozłóg gruntów a efektywność produkcji rolniczej.-1h
 6. Przegląd metod oceny gruntów gospodarstw rolnych.-1h
 7. Koszty uprawowe zależne od rozłogu jako syntetyczny miernik jego oceny.-1h
 8. Metodyka pozyskiwania informacji w procesie oceny wiejskich układów gruntowych - metody i możliwości.-1h
 9. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie analizy wiejskich układów gruntowych.-1h
 10. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w pracach związanych z oceną wiejskich układów gruntowych.-1h
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

 1. Wybór obiektu - 1h
 2. Wizja terenowa - inwentaryzacja obszaru - 2h
 3. Przygotowanie materiałów wyjściowych do oceny ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych oraz wybór metody. - 2h
 4. Program MicroStation w procesie oceny układów gruntowych - 2h
 5. Wykorzystanie programu MKTopo do pozyskania informacji z numerycznej mapy ewidencyjnej. - 2h
 6. Pozyskanie danych z części opisowej operatu ewidencyjnego prowadzonego w systemie cyfrowym. - 2h
 7. Zastosowanie systemu SWORG do analizy rozłogu gruntów. - 2h
 8. Zastosowanie narzędzi statystycznych w procesie oceny układów gruntowych. -2h
 9. Wykonanie charakterystyki uzyskanych wyników - 2h
 10. Pozyskanie i przygotowanie danych do oceny układów gruntowych z zastosowaniem oprogramowania GiS - filtracja danych i wizualizacja obiektu - 2h
 11. Analiza przestrzenna na wybranym obszarze - oprogramowanie GiS - 2h
 12. Wykonanie charakterystyki uzyskanych wyników. - 2h
 13. Ocena struktury przestrzennej z zastosowanie oprogramowania GiS - 2hKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie oceny struktury przestrzennej gospodarstw(OSPG), nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie OSPG jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do opracowania projektu.

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie OSPG.

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie OSPG, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie OSPG jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadań, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do zaliczenia:

- posiadanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału ćwiczeniowego,

- prawidłowe wykonanie ćwiczeń projektowych,
- kolokwium zaliczeniowe


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Harasimowicz S. 2000: Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstwa rolnego. Akademia Rolnicza, Kraków.
2Harasimowicz S. 1996: Organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Skrypt AR w Krakowie.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 454) z pózn. zm.
2Zygmunt M.: Instrukcja programu MK. www.geodezy.com.pl
3Instrukcja programu MicroStation http://matrix.ur.krakow.pl/~aborowiecki/skrypty/Microstation/MicroStation5.pdf

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy