wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Odwadnianie budowli lądowych

Kod zajęć

GP-1-4,7a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna.

Założenia i cele zajęć

Zapoznać studenta z elementami odwadniania budowli ladowych oraz podstaw melioracji wodnych. Powyższe wykonać zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
30.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
20.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość budowli lądowych i systemów odwadniania.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

odpowiedź, (W)

W2

Obliczenia podstawowe przy projektach odwodnieniowych.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń hydraulicznych

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Umiejętność obliczeń i analiz planów i projektów odwodnień budowli lądowych

GP_U14

P6S_UW_inż03 , P6S_UK_02, P6S_UK_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Praca w zespołach interdyscyplinarnych.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Praca ekspercka.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_03, P6S_KO_01, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów.


Treści programowe


Wykłady

Wykład:

  1. Podstawy odwodnien budowli ladowych -  nazewnictwo
  2. Podstawowe budowle odwodnieniowe
  3. Podstawowe obliczenia hydrauliczne
  4. Podstawy melioracji wodnych
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Wykonanie analizy wybranych prac odwodnienia wybranej budowli ladowej.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen:

51-60% dst;

61-70% +dst;

71-80% db;

81-90% +db;

91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ustne / zaliczenie ćwiczenia w postaci przedstawienia wykonanego opracowania.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Mielcarzewicz E. 1986. Melioracje terenów miejskich i przemysłowych
2Prochal i in. 1990. Podstawy melioracji

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Wałęga A., Radecki-Pawlik A., Kaczor G. 2013. Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych, Kraków, s. 235
2Prochal P. 2005. Ochrona środowiska przed erozją wodną, Wydawnictwo UR, Kraków, s. 126

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak