wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Praktyka w biurze geodezyjnym

Kod zajęć

GP-1-4,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 300.0 12.0
Suma 0 300.0 12.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

wiedza z zakresu geodezji i kartografii

Założenia i cele zajęć

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie. Zapoznanie studenta z charakterem przyszłego miejsca pracy. Pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych w przyszłości.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
300.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 300 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
0.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
300.0
ECTS:
12.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
300
ECTS:
12
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma wiedzę na temat zakładu/przedsiębiorstwa pracy, profilu działalności, struktury i świadczonej oferty

GP_W10, GP_W14

P6S_WK_inż, P6S_WK_02, P6S_WK_03

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

W2

Ma ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz działalności zakładu/przedsiębiorstwa w którym realizował praktykę

GP_W01, GP_W02

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Nabiera praktycznego doświadczenia pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, organizacji pracy i przestrzegania zasad BHP

GP_U17, GP_U19

P6S_UW_inż05 , P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01, P6S_UK_02, P6S_UW_02, P6S_UO_02, P6S_UO_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi wykorzystywać różnego rodzaju metody i narzędzia do rozwiązania zadań inżynierskich

GP_U12

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_01, P6S_UO_01

U3

Potrafi zaprojektować urządzenie lub system związany z gospodarką przestrzenną

GP_U16, GP_U18

P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05 , P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_01, P6S_UO_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Nabywa umiejętności pracy w zespole i działać w grupie przyjmując różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

K2

Potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem przyszłego zawodu, potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy działając jednocześnie w sposób etyczny

GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_02

K3

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i praktyczny

GP_K09

P6S_KO_03

K4

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy zespołowej i odpowiedzialności za wspólne działania

GP_K07

P6S_KR

Formy i metody kształcenia

zajęcia praktyczne (praktyka zawodowa)


Treści programowe


Wykłady

-

Ćwiczenia
praktyki zawodowe

Student odbywa praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki realizowane są w zakładach/przedsiębiorstwach których charakter związany jest ze świadczeniem usług geodezyjnych. Praktyka ma charakter obserwacji  oraz próbnej pracy studenta w wybranym zawodzie.

Program praktyki powinien obejmować realizację kilku poniższych tematów lub innych nie wykazanych poniżej ale wchodzące w zakres  prac geodezyjno-kartograficznych: 

Projektowanie i realizacja osnów geodezyjnych.

Obsługa inwestycji drogowych – projekty wykopów i nasypów.

Pomiar konstrukcji budowlanych oraz ich przemieszczeń.

Wyznaczanie spadków terenu, poziomu zwierciadeł wód w rzekach oraz opracowanie profili terenu.

Pomiar i opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych.

Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji liniowych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie map do celów prawnych.

Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Podziały, rozgraniczenia i wywłaszczenia nieruchomości.

Udział w realizacji zadań związanych z scaleniem i wymianą gruntów.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: do 50% ndst; 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

zaliczenie z oceną

Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna praktyk (w biurze geodezyjnym), prowadzenie zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką przez opiekuna na kartach tygodniowych oraz przedłożenie sprawozdania z praktyk.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
--

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
--

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Zajęcia praktyczne w biurze geodezyjnym 300 godzin