wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Podstawy planowania przestrzennego

Kod zajęć

GP-1-4,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość zagadnień z przedmiotów:

- Geografia gospodarcza.

- Podstawy prawoznawstwa.

- Ekonomia.

Założenia i cele zajęć

C1 – Opanowanie złożoności systemu planowania przestrzennego w Polsce.

C2 – Poznanie przepisów prawa.

C3 – Poznanie zasad postępowania przy uchwalaniu dokumentów planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym.

C4 – Opanowanie podstaw uspołecznienia procesu planowania oraz prac technicznych.

C5 – Opanowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących planowania przestrzennego.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 9 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
55
ECTS:
2.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna zasady planowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

GP_W04

P6S_WK_inż, P6S_WG

egzamin pisemny (W)

W2

Student zna uwarunkowania prawne gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

W3

Student zna dokumenty planistyczne regionalne i gminne oraz sposób ich opracowywania.

GP_W17

P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi przeanalizować istniejące materiały oraz uwarunkowania rozwojowe obszaru objętego planowaniem, dokonuje syntezy posiadanych wiadomości, precyzuje problemy i dokonuje ich klasyfikacji.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi opracować podstawowe elementy instrumentów planowania przestrzennego wraz ze wskazaniem podstaw prawnych.

GP_U12

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_01, P6S_UO_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i realizować je w praktyce.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_03, P6S_KO_01, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia praktyczne – ćwiczenia opisowe i projektowe w grupach – metoda przypadków, wspólna dyskusja wyników.


Treści programowe


Wykłady
 1. Podstawy prawne planowania przestrzennego, standardy planistyczne.

 2. Studia demograficzne i fizjograficzne.

 3. Proces planowania wojewódzkiego i miejscowego.

 4. Tekst i rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 5. Tekst i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 6. Podstawy prawne ochrony przyrody i krajobrazu.

 7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ćwiczenia
ćwiczenia
 1.   Analiza informacji na potrzeby planowania regionalnego.

 2. Analiza informacji na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 3. Opracowanie założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 4. Analiza informacji na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 5. Opracowanie założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 6. Analiza informacji na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 7. Opracowanie założeń decyzji o warunkach zabudowy.

 8. Opracowanie założeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: projekty, ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Cymerman R., 2010. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Ziobrowski Z., Pijanowski J.M., 2008, Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Miast. Kraków.
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.
6.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
8.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-