poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zagospodarowanie zasobów naturalnych

Kod zajęć

GP_1-4,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 Umiejętność posługiwania się mapami topograficznymi.

Umiejętność dokonania analizy porównawczej wiadomości zaczerpniętych z wielu źródeł.

Opanowanie materiału z przedmiotu geografia fizyczna

Umiejętność analizowania informacji i wyciągania wniosków

Założenia i cele zajęć

 Zapoznanie z formami zasobów przyrodniczych, elementami naturalnymi środowiska, rodzajami krajobrazów. Poznanie komponentów środowiska i możliwości ich gospodarczego wykorzystywania. Zapoznanie z podstawami zagadnieniami z percepcji krajobrazu i zasadami jego kompozycji. Wielopłaszczyznowa analiza zagadnień poruszanych w procesie projektowym oraz sposoby wykorzystania zasobów posłużą do samodzielnego wykonywania niewielkich projektów z zakresu zagospodarowania odnawialnych i nieodnawialnych zasobów środowiska.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 9 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 8 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
55
ECTS:
2.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę na temat metod analiz zjawisk przyrodniczych oraz stanu istniejącego zasobów przyrodniczych terenu

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W), dyskusja

W2

Student posiada podstawową wiedzę o obiektach i innych elementach środowiska przyrodniczego oraz rozwiązaniach kompozycyjnych z nimi związanych

GP_W03, GP_W12

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykorzystać informacje z analizy stanu istniejącego, źródeł pisanych oraz podstawy projektowania do właściwego określenia zagadnień i problemów projektowych

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student potrafi omówić zagospodarowanie wybranych bogactw naturalnych i możliwości ich gospodarczego wykorzystywania

GP_U13

P6S_UW_02, P6S_UO_01, P6S_UW_inż03

U3

Student wyjaśnia precyzyjnie swoje idee – odnośnie poszczególnych rozwiązań przestrzennych - w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, przy użyciu właściwych technik i narzędzi artystycznych.

GP_U15

P6S_UW_02, P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z projektowaniem środowiska geograficznego

GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

 wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, pokaz multimedialny

ćwiczenia – indywidualne (i grupowe) projekty – prace wykonane metodą projektową z wykorzystaniem różnych źródeł i podkładów kartograficznych.


Treści programowe


Wykłady

Komponenty środowiska (m.in. litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera) i możliwości ich wykorzystania

Bariery gospodarowania w środowisku

Odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska przyrodniczego

Determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny

Skale, mapy – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Elementy naturalne środowiska i formy zasobów przyrodniczych w różnych strefach świata. Rodzaje krajobrazów.

Wybrane przykłady korzystania z zasobów przyrodniczych przez: rolnictwo, przemysł i usługi

Gospodarka zasobami naturalnymi i ich ochrona

Antropopresja

Rozwój zrównoważony

Gospodarka zasobami przyrodniczymi w górach

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe,
ćwiczenia

 Analiza różnych elementów naturalnych środowiska i form zasobów przyrodniczych.

Przedstawienie elementów naturalnych środowiska za pomocą opisów, map (planów), diagramów i przekrojów

Możliwości i bariery wykorzystania zasobów środowiska

Analiza funkcjonalno-przestrzenna, widokowa, komunikacyjna zadanego terenu

Projekt koncepcyjny niewielkiego terenu (wykorzystujący zasoby środowiska przyrodniczego)

Ocena własnych działań oraz uzasadnienie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w których wykorzystuje się zasoby przyrody.

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

 Egzamin pisemny. Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: projekt oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Łuczyńska-Bruzda M., 1999,. Elementy naturalne środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
2Górka Z., Jelonek A. (red.), 2002, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Nowym Sączu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Warszyńska J. (red.), 1995, Karpaty Polskie – Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2Richling A., Solon J., 2011, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3Pietrzak M., 2010, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Wyd. PPWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.
4Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-