poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Użytkowanie ziemi

Kod zajęć

GP-1-4,1a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 wiedza z zakresu geografii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

 Student pozna formy użytkowania ziemi, ich klasyfikacji oraz sposoby gospodarowania na nich. Zaznajomi się też z metodami badania wykorzystania ziemi i ich graficzną wizualizacją. Problematyka użytkowania ziemi zobrazowana zostanie z szerokim odniesieniem do warunków środowiska przyrodniczego i osobliwego gospodarowania człowieka w górach. 

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna różne formy użytkowania ziemi i sposoby gospodarowania na nich

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

W2

Student wie jak analizować użytkowanie ziemi wybranego (danego) obszaru

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi określić (wydzielić) poszczególne formy użytkowania ziemi

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student umie przedstawić strukturę użytkowania ziemi (wybranego obszaru) w formie graficznej i opisowej

GP_U03, GP_U04, GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UU, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

K2

Student rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się oraz potrafi inspirować proces uczenia się innych osób.

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

Formy i metody kształcenia

 Aktywny wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem slajdów (prezentacja multimedialna), ćwiczenia – praca indywidualna i w zespołach zadaniowych, ćwiczenia projektowe


Treści programowe


Wykłady

Podstawowe pojęcia. Główne formy użytkowania ziemi a środowisko przyrodnicze. Użytkowanie ziemi w krajobrazie wsi i miast. Rolnicze i nierolnicze formy wykorzystania ziemi. Gospodarowanie na użytkach rolnych – gruntach ornych (m.in. rodzaje zabiegów agrotechnicznych, płodozmiany, nawożenie, ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami), łąkach i pastwiskach (m.in. zespoły roślin łąkowych, zbiory traw, rodzaje pastwisk, systemy użytkowania pastwisk), w sadach (m.in. zakładanie sadu, pielęgnacja sadu, zbiór owoców). Ugory i odłogi. Lasy i tereny zielone oraz ich rola w przestrzeni wiejskiej i miejskiej. Wody płynące i stałe oraz możliwości ich zagospodarowania. Tereny zejęte pod użytki techniczne i ich podział. Pozostałe (nietypowe) formy wykorzystania ziemi. Przemiany w użytkowaniu ziemi w Karpatach (zwłaszcza na Podhalu)

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe,
ćwiczenia

 Mapy użytkowania ziemi. Metody badań użytkowania ziemi. Ankieta gospodarstwa rolnego i wsi. Płodozmiany. Mierniki produktywności ziemi. Metoda 6 kolejnych ilorazów. Analiza użytkowania ziemi wybranego obszaru (np.: sołectwa, dzielnicy miasta)


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

 Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 249.
2Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 516.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Miraj K., 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 156.
2Musiał W., 2008, Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, ss. 391.
3Guzik Cz., 1995, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] Warszyńska J. (red.), 1995, Karpaty Polskie – Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 239-252.
4Guzik Cz., 2005, Przemiany wsi i rolnictwa w sąsiedztwie górskich parków narodowych – na przykładzie gminy nowotarskiej, [w:] Partyka J. (red.), Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Władysława Szafera, tom 15, Ojców, s. 215 – 274.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-