wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny VII: Ekologia w gospodarce przestrzennej

Kod zajęć

GP-1-3,12b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Małgorzata Wesołowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej.

Założenia i cele zajęć

Poznanie struktury środowiska przyrodniczego. Nabycie umiejętności identyfikacji powiązań poszczególnych elementów środowiska i ich współzależności. Rozpoznanie i ocena zagrożeń ekologicznych. Umiejętność posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony środowiska. Zrozumienie potrzeb samoograniczania społeczeństw w kontekście założeń rozwoju zrównoważonego. Uświadomienie konsekwencji działań człowieka w przyrodzie.

Prowadzący zajęcia

dr Małgorzata Wesołowska

Egzaminator/ Zaliczający

dr Małgorzata Wesołowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
19.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
6.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna oraz rozumie pojęcie oraz funkcjonowanie ekosystemów.

GP_W15

P6S_WG_inż, P6S_WK_01

udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Zna przesłanki formalno-organizacyjne ochrony środowiska i przyrody.

GP_W15

P6S_WG_inż, P6S_WK_01

W3

Zna relacje zachodzące między człowiekiem, a środowiskiem oraz związane z tym zagrożenia.

GP_W15

P6S_WG_inż, P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi wykorzystać różne źródła informacji o środowisku naturalnym dla potrzeb gospodarki przestrzennej.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Jest świadomy skutków działalności inżynierskiej na środowisko przyrodnicze.

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy.


Treści programowe


Wykłady
 1. Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Znaczenie i zakres pojęć: zbiorowisko, biocenoza, ekosystem.
 2. Ekologia populacji: właściwości i cechy populacji, teorie regulacji liczebności populacji, krzywe i tabele przeżywania, eksplozje populacyjne. Interakcje między organizmami.
 3. Środowisko przyrodnicze – jego podstawowe elementy oraz podsystemy: atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera.
 4. Zasoby przyrodnicze jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań przestrzennych.
 5. Środowiskowe ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 6. Wpływ czynników antropogenicznych na funkcjonowania geoekosystemów.  
 7. Krążenie materii i przepływ energii przez ekosystemy. Cykle biogeochemiczne.
 8. Sukcesja ekologiczna, jej przyczyny i przebieg.
 9. Różnorodność gatunkowa w czasie i przestrzeni, trwałość biocenoz i stabilność ekosystemu.
 10. Wpływ człowieka na biosferę i biocenozy
 11. Akty prawne - Ustawa o ochronie przyrody i Ustawa Prawo ochrony środowiska.
 12. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód, ich źródła oraz wpływ na środowisko
 13. Omówienie: degradacji, rewitalizacji, rewaloryzacji, rekultywacji.
 14. Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
 15. Cele, zasady oraz instrumenty polityki ekologicznej w nawiązaniu do gospodarowania przestrzenią.
Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryterium oceny dla egzaminu pisemnego:

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny obejmuje znajomość treści wykładów

Z egzaminu pisemnego student uzyskuje minimum 51% punktów (na ocenę dostateczną).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Strzałko J., Mosior-Pietraszewska T., 2005, Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa.
2Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., 2000, Ekologia (krótkie wykłady), PWN, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., 2007, Ochrona biosfery, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2Richling A., Solon J., 1996, Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----