poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny VII: Gospodarka leśna

Kod zajęć

GP-1-3,12a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Małgorzata Wesołowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu biologii i ekologii ogólnej z zakresu szkoły średniej.

Założenia i cele zajęć

Poznanie przez studentów zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego. Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami zagrożeń dla trwałości lasu: czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.

Prowadzący zajęcia

dr Małgorzata Wesołowska

Egzaminator/ Zaliczający

dr Małgorzata Wesołowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
9.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 3 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Rozumie potrzebę racjonalnej gospodarki leśnej na obszarach górskich

GP_W07

P6S_WG, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi opisać funkcjonowanie ekosystemu leśnego

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

egzamin pisemny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

Formy i metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną


Treści programowe


Wykłady
 • lasy w Polsce i Europie;
 • zrównoważona gospodarka leśna,
 • hodowla lasu,
 • ochrona lasu,
 • zagrożenie trwałości lasów;
 • cykl życiowy drzewostanu;
 • piętrowość w górach Polski;
 • sposoby gospodarowania w lasach górskich;
 • regionalizacja przyrodniczo-leśna;
 • regionalizacja nasienna;
 • siedliskowe typy lasów;
 • różnice w funkcjonowaniu lasów pierwotnych i gospodarczych;
 • podstawy entomologii i fitopatologii;
 • rola martwego drewna w lesie,
 • plany urządzania lasu. 
Ćwiczenia
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryterium oceny egzaminu pismengo: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów).

Z egzaminu pisemnego student uzyskuje minimum 51% punktów (na ocenę dostateczną).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Szamański S. 2000. Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Raport o stanie lasów w Polsce, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010
2Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5
3Gutowski J. M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K., Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa - Hajnówka 2004.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----