poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Socjologia

Kod zajęć

GP-1-3,10,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Elżbieta Ptak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Brak.

Założenia i cele zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami społecznymi.

Prowadzący zajęcia

dr Elżbieta Ptak

Egzaminator/ Zaliczający

dr Elżbieta Ptak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

grupy i instytucje społeczne wpływające na gospodarowanie przestrzenią

GP_W04, GP_W11

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WK_inż

egzamin pisemny

Umiejętności: student potrafi

U1

wykorzystać dane dotyczące procesów społecznych

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

egzamin pisemny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

pracy zespołowej

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.


Treści programowe


Wykłady

1. Wprowadzenie do zagadnień socjologicznych (2h).

2. Kultura (2h).

3. Postawy społeczne (2h).

4. Grupy społeczne (2h).

5. Miasto, wieś, przestrzeń jako przedmiot badań społecznych (2h).

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Migracje zagraniczne Polaków (2h).

2. Nowoczesność, globalizacja, glokalizacja (2h).

3. Nierówności społeczne (2h).

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja (2h).

5. Procesy grupowe (2h).

6. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna (2h).

7. Instytucje społeczne (2h).

8. Patologie życia społecznego - przemoc, agresja (1h).


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Student, który uzyska min. 60% punktów z końcowego zaliczenia pisemnego otrzymuję ocenę dostateczną, 70% punktów - plus dostateczną, 80% - dobrą, 85% - plus dobrą, 90% - bardzo dobrą.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na ćwiczeniach oraz uzyskanie z nich pozytywnej oceny na podstawie pracy zaliczeniowej.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1. Sztompka Piotr (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
2.Giddens A. (2012), Socjologia, Warszawa
3.Starosta P. (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Łódź
4.Majer A. (2020), Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa
5.Powell, Jason L. Hauppauge (2013), Issues of Sociology, New York.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Szacka Barbara (2008), Wprowadzenie do socjologii , Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.