wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Statystyka

Kod zajęć

GP-1-3,9,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Piotr Fijałkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Kurs matematyki

Założenia i cele zajęć

C1-Student nabywa kompetencje w zakresie stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych oraz interpretowania danych i wyników testów statystycznych

C2- Student utrwala stosowanie zasad ścisłego interpretowania zjawisk i problemów rozumiejąc znaczenie metod matematycznych w tym procesie.

Prowadzący zajęcia

dr Piotr Fijałkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr Piotr Fijałkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki, niezbędną do zrozumienia zagadnień z szeroko pojętej dziedziny gospodarki przestrzennej, zna jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

GP_W07

P6S_WG, P6S_WG_inż

kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi prawidłowo interpretować, pozyskiwać i przetwarzać dane dotyczące wiedzy statystycznej

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

kolokwium

U2

Student stosuje metody statystyczne oraz algorytmy do opisu zjawisk zachodzących w przestrzeni, dokonuje ich analizy.

GP_U11

P6S_UK_01, P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student ma świadomość osiągniętego poziomu wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się oraz potrafi inspirować proces uczenia się innych osób.

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład z użyciem rzutnika, ćwiczenia rachunkowe.


Treści programowe


Wykłady
 • Pojęcie prawdopodobieństwa,
 • Zmienne losowe i  ich rozkłady. 
 • Podstawowe parametry zmiennej losowej.
 • Próba losowa i jej podstawowe statystyki.
 • Elementy teorii estymacji.
 • Korelacja i regresja liniowa
 • Ćwiczenia
  ćwiczenia
  • Wyznaczanie parametrów zmiennej losowej typu dyskretnego. 
  • Wyznaczanie wartości podstawowych statystyki dla próby.
  • Wyznaczanie przedziałów ufności dla średniej i odchylenia standardowego
  • Wyznaczanie współczynnika korelacji i równania regresji.

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


  Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

  Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium.


  Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


  Forma weryfikacji osiągnięć studenta

  Bez klasyfikacji

  Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

  Forma zakończenia przedmiotu: zaliczenie z oceną.

  Ocena na zaliczenie jest oceną z kolokwium.


  Wykaz zalecanego piśmiennictwa


  Wykaz literatury podstawowej

  Lp.Pozycja
  1.Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009
  2.Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE Warszawa 2009
  3.Pulaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wyd. Difin, Warszawa 2011

  Wykaz literatury uzupełniającej

  Lp.Pozycja
  1.Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka S., Statystyka -elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE Wrocław 2000

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

  nie dotyczy