poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Uwarunkowania przyrodnicze gospodarowania przestrzenią

Kod zajęć

GP-1-3,8,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 Podstawowa wiedza o elementach środowiska przyrodniczego na poziomie szkoły średniej.

Założenia i cele zajęć

Poszerzenie wiedzy o budowie, organizacji i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Poznanie głównych potoków materii i energii w przyrodzie. Poszerzenie wiedzy o zasobach środowiska przyrodniczego, jako wyznacznikach kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o skutkach działalności gospodarczej dla środowiska.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma wiedzę z zakresu geografii niezbędną do zrozumienia szeroko pojętej dziedziny gospodarki przestrzennej.

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W), dyskusja

W2

Student ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, a także zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju działalności społeczno-gospodarczej.

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

W3

Student ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii przyrodniczej. Zna praktyczne zastosowania wiedzy przyrodniczej

GP_W07

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi prawidłowo pozyskiwać, interpretować i przetwarzać dane dotyczące zjawisk przyrodniczych

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania techniczne spotykane w gospodarce przestrzennej

GP_U14

P6S_UK_01, P6S_UK_02, P6S_UW_inż03

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

K2

Student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

GP_K06

P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny i problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, praca w grupach,samodzielne opracowanie pisemne, zajęcia terenowe.


Treści programowe


Wykłady

Pojęcie środowiska przyrodniczego. Struktura środowiska horyzontalna, wertykalna, piętrowa i czasowa. Powiązania w systemie środowiska. Odporność środowiska na czynniki naturalne i działalność człowieka. Granice przyrodnicze. Środowisko przyrodnicze jako system dynamiczny, pojęcie geosystemu. Funkcjonowanie geosystemów a gospodarka przestrzenna. Zasoby środowiska sprzyjające różnym formom gospodarowania. Znaczenie granic, korytarzy i barier przyrodniczych w projektowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Klimatyczne uwarunkowania i bariery gospodarowania przestrzenią w obszarach górskich. Współczesne przemiany zasobów środowiska: degradacja, obniżenie wartości, regeneracja, zagrożenia.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe,
ćwiczenia

Modele powiązań elementów środowiska w wybranych geosystemach górskich. Struktura piętrowa środowiska przyrodniczego Karpat, a formy gospodarowania. Funkcjonowanie geosystemów górskiej zlewni. Regionalne zróżnicowanie odporności środowiska na wybrane presje. Identyfikacja konfliktów człowiek – środowisko; metody ich rozwiązywania lub minimalizowania.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Richling A., Solon J., 2011, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2Bródka S. (red.), 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki, Wyd. Nauk., Poznań.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
2Pietrzak M., 2010, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Wyd. PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.
3German K., Głuszek P., Pyzowski Ł., 2014, Współczesne konflikty w krajobrazie karpackich dolin rzecznych, Studia Krajobrazowe T. 4B, Uniwersytet Wrocławski.
4German K., 2011, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach ekstremalnych jako weryfikator wadliwego zagospodarowania przestrzennego. Czasop. Techniczne 17, Architektura z. 6-A.
5Hess M., Leśniak B., Rauczyńska-Olecka D.,1984, Stosunki klimatyczno-bonitacyjne obszaru Podhala, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 58.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-