wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geodezyjne urządzanie przestrzen i niezurbanizowanych

Kod zajęć

GP-1-3,7,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Opanowanie podstawowych informacji z zakresu geodezji i kartografii, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji, umiejętność analizowania informacji i wyciągania wniosków

Założenia i cele zajęć

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami o charakterze przestrzennym dotykającymi rolniczą przestrzeń produkcyjną obszaru Polski oraz metodami eliminacji lub zmniejszanie natężenia tych problemów, wykorzystującymi dostępne procedury techniczne i prawne zaliczane do grupy prac urządzeniowo-rolnych.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
24.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna podstawowe definicje i pojęcia z zakresu geodezyjnego urządzania terenów wiejskich

GP_W01

P6S_WG

sporządzanie projektów, (W), odpowiedź, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Zna najważniejsze wady i ograniczenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz metody identyfikacji i przebudowy obszarów problemowych

GP_W03

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03

W3

Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze narzędzia o charakterze geodezyjno-prawnym służące do kompleksowego przekształcania przestrzeni o charakterze wiejskim

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi wykorzystać dane z operatu ewidencji gruntów i budynków dla pozyskania najważniejszych wskaźników charakteryzujących rolniczą przestrzeń produkcyjną

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi wykonać opracowanie o charakterze studialnym dla obszaru obrębu lub gminy identyfikujące i korygujące najważniejsze problemy rolniczej przestrzeni produkcyjnej

GP_U12

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_01, P6S_UO_01

U3

Potrafi dokonać analizy własnych działań oraz istniejących rozwiązań technicznych. Potrafi wymienić obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

GP_U07

P6S_UW_inż03 , P6S_UU

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość znaczenia wiedzy w zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w szeroko rozumianym procesie decyzyjnym obejmującym sektory: administracji, gospodarki i ochrony środowiska

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

K2

Potrafi współpracować w grupie przy tworzeniu opracowania o charakterze projektowym

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja


Treści programowe


Wykłady

1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu geodezyjnego urządzania terenów wiejskich -2h

2. Najważniejsze cechy rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ich wpływa na ograniczenia w zakresie funkcjonowania tej przestrzeni - 2h

3. Metodyka identyfikacji obszarów ze względu na natężenie występowania negatywnych cech struktury przestrzennej gruntów -2h

4. Geodezyjne metody przekształcania układu przestrzennego obszarów wiejskich - 2h

5. Reorganizacja układu przestrzennego obszarów wiejskich - 1h

6. Prawne i finansowe uwarunkowania realizacji prac urządzeniowo-rolnych w Polsce - 1h


Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne

1. Podstawowe metody projektowania geodezyjnego - 4h

2. Pozyskanie informacji charakteryzujących rolniczą przestrzeń produkcyjną dla obrębu na podstawie danych pochodzących z operatu ewidencji gruntów i budynków - 1h

3. Przygotowanie części studialnej opracowania w zakresie przebudowy obszaru -2h

4. Przygotowanie i zestawienie danych EGiB do zmiany układu gruntowego - 1h

5. Opracowanie projektu ogólnego scalenia gruntów - 2h

6. Szacunek gruntów - 1h

7. Projektowanie szczegółowe nowego układu granic - 2h

8. Opracowanie mapy obszaru scalenia gruntów - 2h


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie GUPN, nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie .

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie GUPN jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do geodezyjnego urządzania przestrzeni niezurbanizowanej.

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie GUPN.

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie GUPN, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie GUPN jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadnień, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie modułu na podstawie:

- pozytywnej oceny wiedzy teoretycznej (rozmowa ustna),

- pozytywnej oceny prac projektowych na ćwiczeniach,
- egzaminu,


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Michał Żak. Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Wydawnictwo UR w Krakowie
2Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r (Dz. U. nr 11 poz. 80) z pózn. zm.
3Balawajder M., Bielska A. Gniadek J., Król Ż., Kupidura A., Leń P., Oleniacz G., Sobolewska-Mikulska K., Turek A. – „Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, WSIE Rzeszów. ISBN 978-83-60507-19-3. www.researchgate.net/publication/278562707
4Cymerman R., Sobolewska-Mikulska K., Pijanowski J. Balawajder M., Bielska A., Gniadek J., Ogryzek M., Taszakowski J., Stańczuk_Gałwiaczek M., Mazur A. „Współczesne scalenia gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. PW, Warszawa (Dostęp w ramach ćwiczeń)
5Piasek Z. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Podręcznik dla studentów Wyższych Szkół Technicznych. ISBN:978-922359-0-3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. N. Sącz. 2007. s.231.

Wykaz literatury uzupełniającej

Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-